неделя, 26 февруари 2012 г.

"ТАНГРА" - ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ


 В паметта на човешкото общество са се съхранили немалко легенди за Възникването на различните народи. Митовете и ле­гендите са Вероятно единственият източник като свидетелст­во за събития от толкова далечно минало. За произхода на бълга­рите също има съхранила се памет. Ако съберем цялата извест­на ни информация за възникването на българите, се получава след­ната картина. 
Някога, много отдавна, на планетата Земя съществувал ог­ромен континент Му. Или по-точно Му Ла Ба, както се твърди, че са го наричали коренните му жители лемурийците*. Ко­гато те изпълнили своята космическа еволюционна мисия и пре­вели човечеството през годините до следващата човешка раса, от Космоса отделили най-прогресивната, еволюционно най-перспективната част от тях, "помолена от по-висшите същества да се пресели"  и ги извели на безопасно място. Нещо като "мая" за бъдещото човешко развитие. Сред тях се намирали и бъдещите българи. Но те все още не са имали само­съзнанието за предстоящата си българска народностна принад­лежност. Затова пък вече са притежавали специфичния "бъл­гарски ген".
Изминали много хилядолетия. Еволюционното движение се прехвърля към Атлантида**. Атлантите напредвали в развитието. Към края на първата половина от времето на съществуване­то им започвали да се проявяват първите явни признаци за "изк­ривяване на пътя". Те започнали да нарушават някои Космически закони. В Космоса решили да се опитат да им покажат Верния път чрез предоставяне на информация от Програмата "Тангра". Или може би е по-точно да се каже, че "Тангра" е решил да помогне на хората, като им съобщи за своето Съществуване. 
Тук можем да направим един важен извод: в българите, още Във фазата на тяхното възникване, е заложено възможно най-прог­ресивното, най-перспективното в еволюционното направление, което може да съществува на планетата Земя - "българският ген". Затова българите в своето историческо развитие са се от­личавали с много висока духовност. 
"Тангра" вече "съществува", българите са "Възникнали", следователно можем да се опитаме да потърсим появява­нето на "Тангра" при българите. 

ПОЯВА НА "ТАНГРА" ПРИ БЪЛГАРИТЕ 

Да разгледаме проблема от двете му страни - от страна на Земята и от страна на Космоса. 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА да си представим обстановката при човеците по време на Възникване на "Тангра". 
В продължение на много хиляди години човекът е получавал непосредствена връзка и помощ от Космоса по време на лемурийската и - по-ограничено, при атлантската раса. Той е живеел от Йерархията, но информационната наситеност на съобщението намалява. За сметка на това се повишава детайлността на обменяната информация във връзка с нарастване на разумността и развитие на съзнанието при Ат­лантите. 
Атлантида загива в резултат от неразумните действия на самите Атланти - "от четирите вида сили: вода, земя, въздух... и не е точно огън. Названи­ето е "кин хронуд". Могъща енергия. С нея лекомислено ликвидираха континен­та. Не природен катаклизъм, а стихии на слепи човешки страсти и неправилно боравене с енергии... Разрушена бе хармонията от желание за господство и глобално надмощие. Стана страшно - развихриха се гибелни процеси Тогава получиха предупредителни телепатични послания свише за надвисналата опас­ност. Не им обърнаха Внимание, не Взеха мерки.
Известно време преди потопяването на Атлантида от нейната територия са изведени във физически тела около 3-4% от осъзналите се човеци, като "мая" за бъдещата Пета човешка раса. Към тях принадлежим и ние, българите. Допълнително се присъединяват и други българи като преродили се души в хармония (поне удовлетворяваща го) със средата, в която е съществувал, и със себеподобните си. Получавал е необходимата информация за своето съществуване. (Вероятно и интересите му са били по-ограничени, след като не е имал особени проблеми с оцеляването.) 
В процеса на еволюцията Атлантите затъват все повече в материята, животът им става все по-труден и сложен. Телепа­тичната връзка се ограничава, а може би и съвсем прекъсва за обикновения човек. Секва притокът на протичащата дотогава жизнено необходима информация. Ограничава се "космическата помощ". (Кавичките са поставени, за да се покаже, че всичко то­ва би следвало да се разбира като изпълнение на първоначално изработения План.) Човекът е оставен сам на себе си. Той изпада в състояние на беззащитност, на безпомощност. Принуден е да търси помощ чрез себеподобните си, да разглежда общуването като средство за оцеляване. Постепенно се зараждат елементите на речта. В човека се появява чувството за "общност", а след това и чувството за принадлежност към определена общ­ност. Започва процес на разделяне на хората в общности. Но без­помощността в човека очевидно продължава да съществува. 
По същото това време започва да се оформя българското само­съзнание при някои от Атлантите. Българите съставляват около 30% от населението на Атлантида. Притежават висока духовност и са носители на прогресивна, еволюционна перспектива. 

ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА КОСМОСА 

Космическите цивилизации следят изпълнението на Плана. По­лучават информация за развитието на процесите на Земята. Тър­си се начин да бъде оказана помощ на хората. "Заражда" се идея­та за спускане на информация за "Тангра". Тази идея преминава през процес на съзряване и съгласуване с всички Космически ци­вилизации, които имат отношение към планетата Земя и човеш­ките същества. Получава се одобрение от по-висшите нива. Осъ­ществява се на практика, вероятно чрез познатите ни процеси на проектиране и реализация. Продуктът е готов със съответ­ната енергийна характеристика, ниво на вибрации и т.н. Взема се решение за спускане на Земята в подходящ момент, чрез под­ходящи средства и на подходящи човешки същества от българ­ската общност.
Започва да тече времето на възникване на "Тангра" при хората. От една страна, "Тангра" се появява в чувстващите се безпо­мощни човешки същества като нещо необяснимо във вид на Емо­ции, на Сила, на Възхищение, на Надежда за помощ, на Закрила, на "Нещо", от което зависи съществуването на човека, на общност­та. Това непонятно чувство започва да се проявява при Възниква­не на звуците. Желанието на хората да го формулират на по-късен етап поражда появата на митове за "Тангра" в различни точки на Земята. 
От друга страна, появата на Тангра" на Земята се отнася към бремето, когато някои от Атлантите вече са постигнали сериоз­ни успехи в техническото развитие. Те са почувствали сладостта на успеха, на възможността сами да решават собствените си проб­леми. Но за съжаление техническите постижения се насочват за задоволяване на собственото "Его". Започват да нарушават Кос­мическите закони. Атлантите не осмислят предложената им "кос­мическа помощ". Те продължават "уверено" в избраното от тях на­правление и след Време заплащат твърде скъпо - със собственото си унищожение като раса и като цивилизация. 
Ето в такова Време първата информация за "Тангра" се спус­ка на планетата Земя, за да предостави на Атлантите помощ за осъзнаване. 
След Атлантида "Тангра" продължава да "подпомага" човеш­ките същества и в частност българите. Тази "помощ" се раз­пространява по различни краища на Земното кълбо. В зависимост от специфичните условия за съществуване на Всяка конкретна човешка общност, "Тангра" придобива различно възприемане и зву­чене, различни вибрации. 
Ако обобщим, можем да формулираме вложеното в "Тангра" като проекция на "Сила", на "Светлина", на онова, което ние, хо­рата, наричаме "Бог"; което влагаме в понятието "Бог". Но това не е "бог", защото то има конкретни Създатели и те преследват определени цели. На земно равнище "Тангра" съдържа в себе си космическите измерения на понятията "Сила", "Светлина", "Духовност", "Любов" - всичко Позитивно и в съответ­ствие с направлението на еволюционната перспектива.

("Тангра" се проявява при човешките същества чрез знак "Тангра" .
Знакът като графично оформление е предназначен да се възприема чрез зре­нието - основния орган за получаване на информация от заобикалящата ни действителност. Специалистите са изчислили, че около 80% от постъпваща­та информация в човешкото съзнание се осъществява чрез очите.)

За лемурийците като Трета човешка раса е писано и всеки, който прояви ин­терес, ще достигне до необходимата му литература. Тук ще обърнем внимание на известна специфика при Лемурийците. Те са контактували помежду си телепатично, имали са връзка със Същности от Кос­мическата Йерархия като възможност, като даденост на расата Лемурийците са оставили информация за себе си, записана върху кристални плочки. По онова време не е съществувала писменост във вида, в който я познаваме сега. Тя се появява значително по-късно "Писмеността" на лемурийците вероятно е била някаква форма на образи, а записите са осъщес­твявани чрез "високи технологии", които ние все още не сме в състояние да си представим. 
Континентът Му е потънал във водата в резултат от земни катаклизми.

*При следващата раса - Атлантите, като Четвърта човешка раса, вероятно се запазва телепатичният обмен на информация и връзката със Същности от Космическата Йерархия 

(следва)

Васил Томов

Няма коментари:

Публикуване на коментар