неделя, 12 февруари 2012 г.

ЗНАКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ - "ТАНГРА" Какво е "Тангра"? Съществува ли "Тангра"? Има ли "Тангра" не­що общо с нас, българите, и - ако е "Да!", какво е то? Изчерпвали се Тангра" с нашите човешки представи?
Липсват писмени сведения от древността за "Тангра" (или по­не не са изявени). Съвременната научна парадигма не борави с понятието "Тангра", за разлика от множеството богове, описани в многотомни авторитетни издания. Правени са опити да се да­де обяснение за "Тангра", но досегашните версии не са задоволи­телни. Съществуват безброй въпроси, които остават без задо­волителен отговор.
Предлагаме по-различен подход към "Тангра", който вероятно предоставя повече Възможности за осмисляне. Ще се опитаме да разсъждаваме от позициите на Космоса, където би трябвало да се съдържа необходимата ни информация. Съзнаваме, че поставената цел е трудно постижима, а вероятността да се допусне неточност е голяма. Но все пак се налага преосмисляне на "бъл­гарското", защото ни предстоят усилни времена във Връзка със започналите преходни процеси в човешкото общество. Новото осмисляне на "Тангра" Вероятно ще помогне на нас, българите, да осъзнаем себе си и своето място в предстоящото бъдеще.
В много от нас вече има изградена представа за "Тангра". И това утежнява задачата ни. Защото специалистите са изчис­лили, че е необходимо определено количество информация за със­тавяне на мнение по определен проблем. А за промяна на вече изградено становище е необходимо многократно повече инфор­мация.Да се опитаме стъпка по стъпка да изградим по-обек­тивна представа за "Тангра".

"ТАНГРА" КАТО ТРОИЧНОСТ

Тъй като заглавието на книгата се отнася до "знак", да започ­нем с графично изследване на "Тангра".


 Обикновено се приема, че знакът "точка" символизира Създа­теля, Твореца (Първо Проявление, Единичност, Единица), от кой­то произтича Всичко останало - фиг. 1.а.
Знакът "равностранен кръст", с точка в мястото на пресича­не на двете линии, би следвало да символизира Създателя като "двоичност", разделяне (Второ Проявление, Двойка) - фиг. 1. б. Две­те "половини" (съставки) са равнопоставени; те са в равновесие и хармония. Човешките изразни средства ни позволяват да ги из­кажем като полярност -" + " и"-".
На фиг. 1. в. е представен знак с три рамена и точка в място­то, където се срещат трите линии. (Обикновено при изчертаването на знаците точката не се поставя; Вероятно се приема, че се подразбира.) Този знак символизира Създателя като "троичност" (Трето Проявление, Тройка, Троица).
Знакът, изразяващ "троичността", се поражда от "сумата" ("и", "сблъсъка") на двете съставки от полярността -" + " и"-", при което възниква ново ниво (скок, качество, резултат). (В човеш­ките представи, знанията ни от физиката за анихилация при сблъ­сък на електрон с позитрон не са приложими. Защото е Възможно именно тук да се поражда ново качество, което се изплъзва от вниманието на изследователите.)
Трите "съставки" (компоненти, части) са равнопоставени; те са в равновесие и хармония. Графично това се постига чрез равенст­во на дължината на рамената и на ъглите между тях. Човешките изразни средства за графично представяне на тройката са раз­лични - триъгълник, трилистник, Y(вилка) [130:193] и др.
Знакът от фиг. 1. в. съответства на знак Т - един от най-често срещаните варианти на знак "Тангра", за който е извест­но, че също символизира "троичност". (За разликата в ъглите меж­ду рамената ще говорим по-късно.)
Как се казваше в подобни случаи? - "Всяка прилика е (не)случайна."
Правим предположение, че Връзката, която се констатира меж­ду графичното представяне на двата знака, е същностна, а не случайна; не е на равнище явление, а съдържа информация за същ­ността на "Тангра" - "Тангра" е на ниво троичност. Основание за това предположение ни дава вероятният единен космически произход на знаците и тяхното проявление на човешко ниво.
А каква е "същността" на "Тангра"? На този въпрос принципно не е възможно да се даде отговор. Защото "Създателят" е същ­ността. Опираме до непреодолимостта да разкрием същността на Създателя. В такъв случай можем да опитаме да проникнем в такава дълбочина към "същността", до каквато ни "стигнат си­лите".
Да преминем към Йерархичното ниво на "Тангра".

ЙЕРАРХИЧНО НИВО НА "ТАНГРА "

Нека да направим някои уговорки:
осмислянето на проблем с подобна сложност надхвърля ог­раничените ни човешки възможности, но нашият стремеж към неизвестното винаги се стреми да надскочи тази "бариера"; все пак трябва да ни е ясно, че във всичките разсъждения има много условности, защото се опитваме да сведем Космичес­ката многомерност към нивото на нашите тримерни представи.
Първото нещо, което вече забелязахме при осмисляне Йерар­хичното ниво "Тангра", е неговата троичност, която би следва­ло да съответства на един от тримата СъСъздатели* (според нашите човешки представи).
Възниква въпрос - на какво ниво е СъСъздател "Тангра" в Кос­мическата Йерархия като Организация на Космоса*?
При обсъждане на възможното Йерархично ниво на "Тангра" се очертават няколко варианта:
"Тангра" е един от "Боговете" на ниво Планета Земя;
"Тангра" е на ниво Планетна Система;
"Тангра" е на ниво Съзвездие като Галактическо Подразде­ление.

Спираме дотук, защото вероятността "Тангра" да принадле­жи към Създателите от Съзвездието, Космическото Семейство или към следващите по-високи нива е твърде малка. По същество на по-високите нива от Космическата Йерархия би следвало да се решават проблеми, които са характерни за съответните ка­чествено по-високи равнища. Не е логично да се предполага, че Създателите от нивото на Съзвездието ще решават Въпроси по организация за създаването на една физическа планета и на­селяващите я същества с физически тела. Това би следвало да е работа на "Боговете" от двете най-ниски нива в Организацията на Космоса.
Възможно ли е"Тангра"да принадлежи към Създателите от ни­во Планета Земя и как може да се провери?
В исторически аспект и по данни от археологически материа­ли, специалистите приписват на "Тангра" ниво Бог на Слънцето и/или Слънчевата система, а не Бог на Земята. От това следва, че "Тангра" би трябвало да е СъСъздател на ниво Слънце и Слън­чева система. А нашето Слънце влиза в състава на Планетната Система, към която принадлежим и ние с нашата планета Земя.
При друг подход "Тангра" се свързва с понятието "Небе", в кое­то се крие различен смисъл. Според Версията на християнската религия - "И рече Бог: да има твърд посред Водата, и тя да дели вода от вода" (Бит. 1:6); "Твърдта Бог нарече небе" (Бит. 1:8); "И създаде Бог двете големи светила: по-голямото светило да уп­равлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създа­де и звездите; и ги постави на небесната твърд да светят на земята" (Бит. 1:16-17). Сътвореното от християнския Бог пре­вишава размерите на Земята, но се затваря в границите на "не­бесната твърд". Очевидно сътворяването на "небето" надхвърля мащабите на планетата Земя.
И при други подходи на "Тангра" се приписва ниво, което над­хвърля границите на Планетата Земя (за това ще говорим по-късно).
Можем да направим извод, че е малка Вероятността "Тангра" да принадлежи към ниво Планета Земя.
Йерархичното ниво на "Тангра", като ниво в Организацията на Космоса, би следвало да съответства на Йерархичното ниво на другите човешки Богове, за които "установяваме", че са на ниво Планетна Система. (Виж Йерархично ниво на някои човешки "Бо­гове", Част Втора.)
Следователно най-голяма е вероятността "Тангра" да принад­лежи към ниво Създатели от Планетна Система като Орга­низация на Космоса. Това и приемаме.
А от нивата на коя Йерархия е "Тангра" - от Инволюционната или от Еволюционната?
След като става въпрос за създаване на физически нива, то Създателите й биха могли да бъдат от нивата на Еволюционна­та Йерархия. Това означава, че в процеса на Еволюцията някои Същества* са се издигнали до толкова високо ниво, че им се пре­доставя правото да решават Божествени задачи. За пример мо­жем да посочим книгата на Д. Кенън [69], в която информацията е получена чрез метода на хипнотична регресия. Главният герой е бил Суверен на планета. Дали понятието "суверен" се ограничава само в рамките на "управител" или неговите функции се разши­ряват до правата на Боза? Очевидно не сме в състояние да отго­ворим на такъв Въпрос.
От друга страна, понятието "Създател" В човешките разби­рания винаги се е свързвало с представите ни за Инволюционната Йерархия.
Още едно съображение - допускаме, че "Същностите" от Ин­волюционната Йерархия са "оцветени" - те са или "бели", или "чер­ни". При Същностите от Еволюционната Йерархия тези два "цвя­та" вероятно са смесени, защото "черното" постепенно се из­чиства и се превръща в "бяло". При тях може да се говори за про­центно съдържание като съотношение между двата цвята. Не е ясно как и при какви условия е възможно някоя Същност в проце­са на Еволюцията да се е изчистила изцяло от "черното" и какво става с нея, след евентуално й "сливане" със Създателя.
Въпреки че се затрудняваме да отговорим категорично и на този въпрос, все пак Вероятността "Тангра" да принадлежи към Инволюционната Йерархия е по-голяма.
Има още една много съществена специфика във възприемане­то на "Тангра", отнасяща се до самата същност на "Тангра", коя­то дава точна представа за търсеното ниво. По същество всич­ки изследователи констатират, че липсват писмени източници, в които думата "Тангра" да е посочена ясно и категорично. За раз­лика от имената на много други богове и религии, които са съб­рани в различни специализирани за тази цел многотомни издания.
Стигаме до един много точен, но в същото време твърде ин­тересен отговор и той се състои в следния шокиращ извод.

ЕДИН ШОКИРАЩ ИЗВОД

"Тангра"е най-високото Космическо Йерархично ниво, за ко­ето е била "спускана" информация от Космоса на Земята.
Възможно е този извод да смути (или възмути) някои искрено вярващи християни (и не само). За успокоение ще кажем, че той не влиза в противоречие с това, което е написано в Библията и може да се провери чрез всеки вярващ (не само християнин), кой­то има контакт със Същност от Космическата Йерархия. Ако този въпрос бъде зададен директно, то вероятността да се по­лучи точен отговор е много голяма.
А какво става с "Бог" като Създател на Вселената? Нищо осо­бено. Създателят на ниво Вселена като Организация на Космоса пак си е "Бог", но той е на толкова високо ниво, на такава дистан­ция от нас, че ние не можем нито да я осъзнаем, нито да я осмис­лим.
Защото твърде дълго време и съвременната наука, и христи­янската религия, са "набивали в главите" ни колко сме "велики", колко сме "единствени". Защото все още съвременната наука, след няколко Века съществуване и постигнати редица сериозни науч­ни резултати, е така шокирана от религията, че не си позволява да изследва така наречените Извънземни цивилизации, самия "Го­лям Взрив", това, което го е предхождало и др.
Вероятно нашите деди от древността са съзнавали факта за толкова високото ниво на "Тангра", защото никъде не са остави­ли никакви писмени свидетелства за "Тангра", каквито изобилст­ват за всички останали Богове от различните религии. Тоест име­то се е приемало за толкова свещено, че е било забранено да се произнася, още по-малко да се изписва.
И затова са ни оставили много знаци, които символизират "Тан­гра". А те са толкова много, че могат да бъдат открити навсякъ­де по света, съществуват почти във всички азбучни системи - и древни, и съвременни, В много археологически находки и т. н. (Част от тях ще разгледаме по-нататък.)

ПРОГРАМА "ТАНГРА"

Да се опитаме да разберем - макар частично и ограничено - какво е мястото на "Тангра" В Инволюционния процес на Сътво­ряването.
Да си представим, че В Плана на Създателя съществува Прог­рама "Тангра" като част (подпроект) от Проект "Планетна Сис­тема". Активна роля в нейната подготовка и реализация би след­вало да играе СъСъздателят от троично ниво "Тангра". (Все пак уговаряме, че думата "Тангра" е само човешки превод на онова необхватно за нас Космическо съдържание, което може да се пред­стави на човешко ниво с човешки изразни средства.)
"Планът" за развитие на човешкото общество и "Програма­та" са две страни на един Космически процес, който предстои да се разгръща. Разликата между тях се състои в това, че в пред­ставите ни понятието "План" е нещо по-общо, докато Програма­та "Тангра" действа конкретно в процеса на развитие на човеш­кото общество и по-точно на българската общност. (По-късно ще ни стане ясно, че 'Тангра" като "троичност" се отнася не само до човешкото общество, а "пропива"' ниво Планета Земя и се "про­стира" към ниво Космос.)
Тук е редно да се отбележи, че вероятно "Тангра" се появява като "Идея" на ниво Създатели на Космическото Семейство. Тази "Идея" се приема от някои Космически цивилизации, които в бъде­ще активно ще се включат в реализация на Програмата "Тангра" в съответствие с Първоначалния замисъл.

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА "ТАНГРА"

Интересен е въпросът за начина, по който се формира пред­ставата за "Тангра".
Възприемането на "Тангра" е в зависимост от равнището в Йерархията. На "божественото" ниво тази представа ще е най-точна. По-надолу тя постепенно ще се "разширява". На най-близ­ките до нас нива този процес ще запази характера си - ментал-ната представа за 'Тангра" ще е далеч по-точна от астралната.
Освен по нивата тази представа ще съдържа специфика и по космически пространствен принцип. Конкретните особености в енергетиката на Всяка отделна планета от Планетната Систе­ма ще налага спецификата си при Възприемането на "холограмата" 'Тангра".
И като стигнем на физическо ниво ще се срещнат редица не­преодолими препятствия. Например какво е "Тангра" като СъСъз-дател от троично ниво - комплекс от "мисълформи", енергиен об­раз, енергийно поле, многомерна холограма, комплекс Вибрации и т. н., или Всички взети заедно плюс още "нещо", до което нашето съзнание Въобще не може да достигне. И Всяко едно определение, което успеем да осмислим и всичките Взети заедно, ще отгова­рят в известна степен на "действителния" "Тангра", но по същест­во далеч ще се отличават от "истинския" "Тангра". Защото тол­кова Високо ниво ние просто не можем да Възприемем с нашия ограничен разум. И затова в религията са намерили "изход" чрез Въвеждане на думата "Бог"- непознаваем, недосегаем.
На физическо ниво се налагат допълнителни ограничения от еволюционното ниво и енергийните особености на въз­приемащите, от конкретния исторически момент, от специфичната енергетика на конкретния географски район и още много други, които ние Вероятно не можем да осмислим. С това могат да се обяснят различните наименования по света, част от които посочваме в Част Втора.
Но има една много важна особеност - навсякъде по света българите са в състояние най-точно да възприемат вибрации­те на "Тангра" (за това ще стане дума по-нататък). Комплексът от букви в думата "Тангра" отговаря на "същността" на "Тангра" на конкретно земно ниво. Комплексната енергетика на думата "Тангра" като звук, образ, цвят и др. представлява сума от енер-гетиката на буквите, които го съставят - като отделни знаци, Всяка със своята енергетика и вибрации, но вече на по-високо сумарно ниво.
И ако си представим обратния път на обединение на различни­те възприятия в една "събирателна" холограма, то ще се получа­ва значително подобряване Във възприемането на "Тангра". И то­ва ще е по-характерно и по-истинно за всички нива. (Вероятно този процес не е аналогичен на някои куриози от подобен харак­тер в човешкото общество на Земята - правени са опити с раз­пространението на информацията. "Пуска се информация" за не­що конкретно. След време тя се "връща" при нейните създатели, но в такъв вид, че и те се затрудняват да си я познаят.)
Да се опитаме постепенно да търсим какво е общото между "Тангра" и българите. Като начало да започнем с бъл­гарите.

(следва)

Васил Томов

1 коментар:

  1. дрън дрън та пляс, Тангра е Небесният Бог на Тюркските народи. Той е единственият Бог за тях и това до определена степен ги прави Единобожци с разликата че нямат Божествена Книга и Божии пратеници. Тенгризмът е религията на Шаманизма. Тангра или в оригинал Тенгри, а в съвременните Тюркски езици като Танръ, Тенри се използва за Аллах, името и наименованието на Бога на Мюсюлманите. в началото на 20 век в новоучредената Турска република призивът за молитве Езан, който се чете от минаретата на джамиите бил променен от арабски на турски. и вместо Аллаху екбер/Аллах е най-вели се казвало Танръ улудур/Тангра е велик. През 922 г. официално тюрксия народ на Волжските Булгари доброволно приема Исляма и постепенно в продължение на 100-150 г останалите Тюркски народи приемат доброволно Ислямската вяра. Символът на Тангра, както бива наричан в българската историография е неправилен, защото това е родовият символ/дамга на първия род наречен Кайъ, първият внук на първородния син на Огузхан. от който род произлиза и рода Дуло и всички български ханове. Огуз хан е имал две съпруги от които е имал шест сина, от които пък е имал 24 внука. Кайъ е най-големият внук, който е унаследил властта и ханската титла след баща си и дядо си. Османската династия и султаните също са от този род. Това никой български историк не иска да каже защото е против националните интереси и анти-турската пропаганда. така българските историци и изследователи на българската история и произход заблуждават с измислени и недоказани безумни теории за произхода на българите и тяхната история. и българският народ упоен с национална наранена гордост от 500 годишното "турско робство" вярва на това, което иска да чуе, а не на това което е истина и факти, за голямо съжаление... народ, който не си знае произхода и историята е като дърво без корен, което е обречено на самогибел...

    ОтговорИзтриване