събота, 21 юли 2018 г.

ЗАКОН ЗА ВИБРАЦИЯТА И ПРИВЛИЧАНЕТОВсичко във Вселената се движи и вибрира. Нищо не е в покой. Живеем в океан от движение.
Принципите на вибрация във физическия свят се отнасят и до нашите мисли, чувства и желания в етерния свят. Всеки звук, предмет, дори и мисълта, имат своя вибрационна честота, уникална сама по себе си.
Разликата между многообразното проявление на Творението е в различната скорост и форма на вибрацията. От Цялото, което е чистия Дух, до най-грубата форма на материята, всичко трепти. Колкото по-силна е вибрацията, толкова по-високо е нейното място в скалата.
Вибрацията на Духа е с такава огромна сила и честота, че на практика Той е в покой – точно както едно бързо въртящо се колело изглежда неподвижно. На другия край на скалата са грубите форми на материята, чиито вибрации са толкова бавни, че изглеждат неподвижни. Между тези два полюса са разположени милиони вибрации с различна честота. От частицата и електрона, атома и молекулата, до световете и Вселените – всичко вибрира.
Нашите мисли + Нашите чувства = Нашата енергия
Енергията, която излъчваме, привлича подобна енергия. Когато променим своята енергия, всичко около нас започва да се променя.
Ключът към това да привлечеш нещо, което желаеш в живота си, е да постигнеш вибрационна хармония с него. Най-лесният начин за това е да си представиш, че го имаш, да се вживееш, сякаш то вече е част от твоето преживяване и да влееш мислите си в удоволствието от него ... Да намериш чувството и да го задържиш. Така ще излъчваш вибрации и ще започнеш да привличаш хора, обстоятелства и предмети с подобна вибрация.
Ти привличаш към себе си есенцията на онова, което преобладава в мислите ти. Ако нещата, които не искаш, преобладават в мислите ти, житейското ти преживяване отразява тях. Ако мислиш за липсата на онова, което желаеш, то емоциите ти ще са песимизъм, притеснение, обезсърчаване ...
Ако нещата, които искаш, преобладават в мислите ти, житейското ти преживяване ги отразява. Когато мислите ти вибрационно съвпадат с твоето желание, се чувстваш добре – гамата на емоциите ти се състои от задоволство, очакване, радост.
Щом започнеш да осъзнаваш емоциите си, винаги ще знаеш дали допускаш енергията в своя съзидателен процес и никога вече няма да се лъжеш относно причината нещата да се случват така, както се случват.
Или ти управляваш реалността, или реалността управлява теб.
Получаваш това, за което мислиш, независимо дали го искаш.
Разбирането на вибрационната ти природа ти дава възможност съзнателно да създаваш и управляваш собствената си реалност.

Ти си Съзнание.

Ти си Енергия.

Ти си Вибрация.

Ти си Творец.

Ти си този, който притегля и оползотворява Енергията.
Ти си творчески гений, който се изразява тук, в тази времево-пространствена реалност.
Приемай себе си като вибрационно Същество, защото живееш във вибрационна Вселена.Автор...

неделя, 8 юли 2018 г.

ЗЕМЯТА – ЩАСТЛИВА ОТНОВО - ЗАБРАВЕТЕ СТРАХА, БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ


Милиони хо­ра в нас­то­ящия мо­мент се борят за спасението на Зе­мята и за осъзнаването на чо­веш­ката общност. Те ра­бо­тят с по­ло­жи­тел­на­та ми­съл, с медитация и с визуализацията, из­­лъч­ват мощ­ни гру­по­ви по­ло­жи­тел­ни мисли. Използват вси­ч­­ки об­с­то­ятел­с­т­ва и въз­мож­нос­ти да ра­зяс­ня­ват кол­ко са важ­ни по­зи­тив­но­то мис­ле­не и пре­одо­ля­ва­не­то на егоизма.
Човек тряб­ва да за­поч­не пър­во от се­бе си. Когато съз­на­тел­­но ра­бо­ти над сво­ите мисли, чув­с­т­ва и постъпки, той ве­че вли­­за в по­то­ка на ед­на по-вис­ша вибрация. Така се при­об­ща­ва към оне­зи хора, ко­ито ще оце­ле­ят и ще ста­нат яд­ро на Но­ва­та Земя.
Зем­ни­те хо­ра не са сами. На Земята са мно­го вис­ши съ­щес­­т­ва – една част са в плът, дру­ги – в енер­ги­йна форма. От Ду­ховния свят свет­лите сили са на­со­чи­ли по­мощта си към Зе­мята. Ако чо­векът по­же­лае та­зи помощ, той обе­за­тел­но ще я получи.
В бит­ка­та за Земята тъм­ната ложа е вклю­чи­ла всич­ки свои въз­можности. Тя се нуждае от енер­ги­ите на стра­ха и без­по­кой­­с­т­во­то, ко­ито из­лъч­ват поч­ти всич­ки зем­ни хора.
Крайно вре­ме е да осъзнаете, че стра­хът но­си ги­бел­та на Пла­­не­тата и на чо­веш­кия вид. Ако хо­ра­та съз­на­тел­но се из­пъл­­ват със Свет­лина, с доб­ри чув­с­т­ва и с доб­ри мисли, тъм­ни­­те си­ли са без­по­мощни. Те ос­та­ват без храна. Няма по-мощ­на за­щи­та от доб­ри­те мис­ли и доб­ри­те чувства. От вас е било скри­вано то­ва знание; съзнателно са ви би­ли вну­ша­ва­ни стра­хо­ве. Особено пе­ри­оди­те на материализъм, ко­га­то не е до­пус­­ка­на до­ри ми­съл за от­въ­ден свят и безсмъртие, как­то и за съ­­щес­т­ву­ва­не­то на ду­хов­ни сфери и ду­хов­ни същества, са по­ро­дили в чо­ве­ци­те ал­ч­ност и егоизъм – те са се стремили да из­живеят „единствения“ си жи­вот кол­ко­то мо­же по-бо­га­то и да имат власт в обществото.
Сега ед­на част от хо­ра­та на Земята променят схващанията си. След ка­то са пре­жи­ве­ли це­лия си жи­­вот с ма­те­ри­алис­ти­чен възглед, този процес е труден и ба­вен.
Тай­ните зна­ния ве­че са на раз­по­ло­же­ние на съв­ре­мен­ни­те хо­­ра и те проумяват, че са тъ­на­ли в невежество.
Последното де­се­ти­ле­тие е белязано с отварянето на чо­веш­­ките възможности, как­то и с активното из­да­ва­не на езо­те­­рич­на ли­те­ра­тура.
Много хора, те ста­ват все повече, осъ­щес­т­ви­ха те­ле­па­тич­на връз­ка с дру­ги светове. Това до­не­се мно­го радост, но и мно­­го съмнения. Разбира се, до­не­се и мно­го зло­упот­ре­би със зна­­ни­ето и с от­во­ре­ни­те възможности.
Но то­ва е за­ко­но­ме­рен про­цес и той пос­те­пен­но ще бъ­де пре­­о­до­лян. Хората ще се на­учат да поз­на­ват ис­тин­с­ки­те ка­чес­­т­ва и да ги от­ся­ват от шар­ла­тан­с­ки­те изяви. Разбира се, че то­­ва е част от бит­­ка­та на „тъм­ни­те фланелки“. Те ис­кат да вну­шат на хората, че те­зи чо­веш­ки въз­мож­нос­ти не съ­щес­т­ву­ват и са плод на из­ма­ма от стра­на на ло­вки­те хитреци.
Псевдолечителите, зав­ла­де­ни от грандомания, съ­що вне­со­­ха мно­го смут и на­ка­ра­ха дос­та хо­ра да се съм­ня­ват и да се от­­д­ръп­нат от ал­тер­на­тив­на­та медицина. Но то­ва е част от иг­ра­та. Хората тряб­ва да се на­учат да усе­щат ис­тин­с­ко­то от заб­лу­дата.
Много са случаите, в ко­ито пра­ви­тел­с­т­ва­та са скри­ли ис­ти­­на­та за до­го­во­ри­те си с из­вън­зем­ни цивилизации. Те са пре­да­­ли ин­те­ре­си­те на зем­но­то човечество, за да по­лу­чат тех­но­ло­гии, с ко­ито да имат надмощие. Но и едните, и дру­ги­те от про­­ти­во­пос­та­ве­ни­те стра­ни са по­лу­чи­ли тех­но­ло­гии и си­ли­те им ви­на­ги са би­ли поч­ти изравнени. Периодът на „сту­де­на­­та война“ бе­ше из­пъл­нен със ситуации, в ко­ито мо­же­ше да бъ­де взри­ве­на Земята.
Вис­ши­те ци­ви­ли­за­ции не поз­во­ли­ха то­ва да стане. Понеже на Земята ос­но­вен дейс­т­ващ прин­цип е сво­бод­на­та воля, беше въз­­мож­но „тъм­ни­те фланелки“ да да­дат по-вис­ши технологии за про­из­водство на оръжия. Така те дър­жа­ха Земята под кон­т­рол и вся­­ва­­ха го­лям страх у зем­ни­те хо­ра, поради опас­нос­т­та от яд­ре­на или бак­те­ри­оло­гич­на война.
Правителствата, ко­ито склю­чи­ха та­ки­ва до­го­во­ри с из­вън­зем­ни, ще бъ­дат от­го­вор­ни за сво­ите дейс­т­вия чрез закона на кармата.
Сега, ко­га­то за­поч­ва раз­би­ва­не­то на сис­те­ма­та на стра­ха и все по­­ве­че хо­ра осъз­на­ват се­бе си ка­то Същества на Свет­ли­на­та, не мо­­же та­ка то­тал­но да бъ­де вла­дян чо­веш­ки­ят вид. То­зи про­цес ес­­ка­ли­ра и не мо­же да бъ­де спрян. Земята и ней­ни­те хора ще се ос­­во­бо­дят на­пъл­но от ло­ши­те вли­яния и ще въз­­вър­нат из­кон­ни­те си възможности.
Мислете, че сте Божествени. Мислете, че сте из­тъ­ка­ни от Свет­­ли­на и страхът отс­тъп­ва мяс­то на вдъх­но­ве­ни­ето и въз­хи­щението. Когато се из­пъл­ни­те с вдъх­но­вение, ва­ши­те за­лож­би ще се отворят. Те са огромни. Бъ­де­те уве­ре­ни в това. Ще почувствате, че все­кид­не­ви­ето и би­тът не ви по­тис­кат тол­ко­­ва много. Ще усетите, че все по-чес­то се ин­те­ре­­су­ва­те от ду­­хов­на­та същ­ност на ва­шия живот, а не от ма­те­ри­я­та. До вас ще дос­ти­га все но­ва и но­ва информация, ко­ято ще ви вдъх­­но­вя­­ва и ще ви за­реж­да с доб­ро нас­т­ро­ение и ентусиазъм. Вие сте от Семейството на Светлината и се зав­ръ­ща­те в него, как­то блуд­ни­ят син се за­вър­на при своя баща.
Стремете се съз­на­тел­но към то­зи процес, за да се ос­во­бо­ди­­те по-бър­зо от всич­ки пси­хи­чес­ки от­ро­ви и заблуди. Когато прос­­ве­тли­­те пси­хи­ка­та си, те­ла­та ви ще са в със­то­яние да из­ра­­зят сво­ите ис­­тин­с­ки качества. Това ве­че за­ви­си са­мо от вас са­мите. По-ра­но не по­до­зи­рах­те за възможностите, ко­ито са за­­ко­ди­ра­ни във ва­шия вид. Сега знаете, че сте съ­щес­т­ва със сво­­бод­на во­ля и сте съз­да­­де­ни от Светлина. Вие сте в със­то­я­ние да кон­так­ту­ва­те те­ле­па­тич­но, да виж­да­те в неп­роз­рач­на ма­терия, да чу­ва­те му­зи­ка­та на Сфе­рите, да из­ли­за­те от фи­зи­чес­­ко­то си тяло, да оти­ва­те на­да­леч в Космоса и да оби­ка­ля­те Зе­мята. Вие сте в със­то­яние да виж­да­те ми­на­ло­то и бъдещето. Мо­­­же­те с ми­съл­та си да из­вик­ва­те не­об­хо­ди­ми­те ви об­с­то­я­тел­­ства (сти­га те да не вре­дят някому). Мо­же­те да се за­ни­ма­ва­­­те с как­во­то по­же­ла­ете изкуство, да ползвате ези­ци­те, ко­и­то сте го­во­ри­ли през раз­лич­ни прераждания. Вие сте съз­да­де­­ни ка­то богове.
Във „Вестителите на зората“ обяс­них­ме как са би­ли зат­во­ре­­­ни ва­­ши­те спирали на ДНК и как сте би­ли ли­ше­ни от дос­то­­­вер­на ин­формация.
Ко­га­то възстановите дванадесетте спи­ра­ли на ДНК отново, ще въз­вър­не­те възможностите си.
Бентът е отприщен и про­це­сът ве­че е необратим. Се­мей­с­т­­вото на Светлината се зав­ръ­ща на Земята и тя се обновява.
Това е из­к­лю­чи­тел­но не­об­хо­димо и за це­лия Светъл кос­ми­­чес­ки свят.
Чо­веш­ки­те съ­щес­т­ва от Семейството на Светлината ве­че тряб­­ва да изиг­раят ролята си по най-доб­рия на­чин и докрай, за да мо­же Земята за­ед­но с хо­ра­та си да нап­ра­ви ево­лю­ци­о­нен скок.
Има та­ки­ва моменти в кос­ми­чес­кия живот, ко­га­то е не­об­хо­­дим ево­лю­ци­онен скок, след ка­то е би­ла осъ­щес­т­вя­ва­на дъл­га и бав­на пос­тъ­па­тел­на еволюция. Земята и нейни­те хо­ра са пред то­зи скок и той ще се със­тои за онези, ко­ито се от­ворят за Светлината. С ролята, ко­ято сега им е отредена, хо­ра­та от Се­мейството на Свет­ли­ната са се на­гър­би­ли още ко­га­то са пла­­ни­ра­ли то­ва пре­въп­лъ­ще­ние. Но тази информация е скъ­та­на та­ка дълбоко, че не мо­гат да си спомнят. Вече е започнал про­­цесът на от­ва­ря­не на соб­с­т­ве­на­та информация, ко­ято е най-вяр­ната.
Когато вне­зап­но ви ид­ват мисли, ко­ито ня­мат връз­ка с все­­ки­­дне­вието, знайте, че те са от ва­шия та­ен сейф и им вяр­­вай­те. Ако им вярвате, те ще про­дъл­жат да ид­ват – ед­на­ ми­съл ще дър­па дру­га­та и та­ка ще раз­п­ле­те­те се­гаш­на­та при­чи­на, поради ко­ято сте на Земята, ще раз­бе­ре­те как­во тряб­­ва да пра­ви­те и как да раз­поз­на­ете истинското от лъж­ли­вото.
Четете езотеричните издания с ед­но наум. Разпознавайте вяр­­но­то от невярното. Ако сте си пос­та­ви­ли та­ка­ва задача, ско­ро ще за­бе­лежите, че има­те усе­ща­не­то кое е вяр­но и кое – не. Из­ключете ло­ги­чес­ко­то мислене. Усетът е мно­го по-верен от ума и пет­те сетива. Ролята на пет­те се­ти­ва е да ви ори­ен­ти­ра­т в зем­ни­те условия, но не и да ре­ша­ва­те чрез тях за­да­чи от по-висш порядък.
Скъпоценна ин­фор­ма­ция е на разположение. Просто по­же­лай­те да я получите. Радостта от ис­тин­с­ко­то зна­ние е ве­ли­ка. Дос­тавете си та­зи радост. Ще се по­чув­с­т­ва­те дос­той­ни и сво­бод­­ни същества.
Дойде времето, ко­га­то вие ще се изя­ви­те мно­го яр­ко – ще има­те прозрения, ко­ито ще съ­об­ща­ва­те на хо­ра­та око­ло вас. Ще мо­же­те да от­да­ва­те кос­ми­чес­ка енер­гия на бол­ни­те (а бол­ни днес са всич­ки хо­ра на Земята). Ще знаете как да действате пра­­вил­но, за да се пре­­дот­в­ра­тят кол­ко­то се мо­же теж­ки­те пос­лед­­с­т­вия от смя­на­та на вибрацията – доверете се на ин­ту­и­ци­я­та си. Във все­ки мо­мент сле­­де­те как­ви мисли и чув­с­т­ва нах­лу­­ват у вас. Енергиите влизат във ва­ша­та ДНК и я въз­с­та­но­вяват. Ще има­те и раз­ни фи­зи­чес­­ки усе­ща­ния, от ко­и­то не тряб­­ва да се плашите. Те иг­ра­ят ле­чи­тел­с­ка и от­­ва­ря­ща роля. Са­­мо се вслуш­вай­те в това, ко­ето ста­ва с ва­ше­то тя­ло, и го оби­чайте. Насърчавайте го да от­ва­ря въз­мож­нос­ти­те си. Знай­те, че за Божествените енер­гии ня­ма не­въз­мож­ни неща. Те са в със­то­яние да поп­ра­вят всичко, ко­га­то дой­де не­об­хо­ди­ми­ят мо­­мент. Този мо­мент ве­че е дошъл.

Багрина Кларк

петък, 6 юли 2018 г.

ЗЕМЯТА – ЩАСТЛИВА ОТНОВО - СВЕТЛИНА ОТНОВОСторете път на Светлината. Тя е ос­нов­ни­ят материал, чрез кой­­то се пос­ти­га еволюцията. Съществуването на да­ден вид за­­ви­си от количес­т­во­то Светлина. Тя да­ва на­чал­ния тла­сък и за­­пис­ва в се­бе си иде­ята на Създателя ка­ква фор­ма на жи­вот да се развие. Тогава Светлината за­поч­ва да „тъче“, ка­то преп­ли­та по разни на­чи­ни сво­ите енергии. 

Човешките съ­щес­т­ва на Земята не мо­гат да същес­т­ву­ват без Свет­лината. Тя, ос­вен че е гради­вен материал, е и под­дър­жа­ща­та енер­гия за съществуването на зем­ния жи­вот ка­то ця­ло – от ска­ли­те до човека. 
Мозъкът на чо­века е та­ка устроен, че през не­го ми­на­ва свет­лина. Мисълта е въз­мож­на са­мо защо­то през мо­зъ­ка ми­на­ва свет­лина. Ако човек дъл­го вре­ме бъ­де ли­шен от нея, ма­кар да по­­ема хра­на и вода, той умира. Първо се разболя­ва тежко, за­що­то жиз­не­ни­те про­це­си се заба­вят и те­кат неправилно. 
Свикнете да мис­ли­те за Светлината ка­то за живо същество. Тя е ве­ли­ко същество. Разговаряйте с нея, рад­вай­те се. Ко­га­то има­те здра­вос­лов­ни проблеми, раз­ка­же­те и ги и поискай­те помощ. Контактът със Светлината не оз­на­ча­ва дъл­го из­­ла­га­не на тя­ло­то на слънце. Това е вредно. Контактът със Светлината оз­на­ча­ва да я пус­не­те за раз­го­вор в ми­съл­та си. Раз­бира се, че тряб­ва да пре­кар­вате част от вре­ме­то си за­дъл­жи­­тел­но навън, но Светлината съ­щес­т­ву­ва във ва­шия жи­вот във все­ки миг от де­ня и тя е разумна, тво­ря­ща субстанция, ко­­ято знае как­во ста­ва във ва­шия мо­зък и във ва­ше­то тяло. 
Една от при­чи­ни­те чес­то да бъ­де­те тъж­ни или от­ча­яни е, че не сте в съз­на­те­лен кон­такт със Светлината. Когато сте в ло­­шо нас­т­ро­­ение, по­тър­се­те Слънцето с очи, пос­той­те на­вън и мисле­те за Свет­лината ка­то за разумно, мо­гъ­що същество, ко­­ето ви об­г­ръ­ща и ви помага. Зимният се­зон е ви­на­ги по­ве­че из­пъл­нен с болес­ти и нес­­по­лу­ки по­ра­ди на­ма­ле­на­та светли­на. 
Светлината в отделни­те об­лас­ти и на различните ви­со­чи­ни има спе­цифична характеристика, за­що­то си вза­имо­дейс­т­ва с раз­лич­ни еле­мен­ти от Природата – вода, скали, рас­те­ния и жи­­вот­ни, как­то и с определени човешки общности. 
Това е един неп­ре­къс­нат вза­имоп­ро­ник­ващ процес. Наб­лю­­да­вай­те Светлината при мо­ре­то и във ви­со­ки­те планини. Ще ви­ди­те кол­­ко е различна. Наблюдавайте я в сил­но за­ле­се­ни облас­ти и в обезлесените. 
Когато не­ра­зум­но се на­мес­ва­те в хар­мо­ни­ята на Природата и я нарушавате, вие из­ме­ня­те харак­те­ра на Светлината. Това вли­яе зле на ця­ла­та Планета, с всич­ко жи­во на нея. 
Сложете две стък­ле­ни ча­ши с во­да – ед­на­та на сил­но ос­ве­те­но от слън­це­то място, а дру­га­та – на тъмно. След пет­на­де­сет ми­ну­ти проб­вай­те вку­са на водата. Ще ус­та­но­ви­те раз­лика. Водата, ко­ято е би­ла на светло, е за­ре­де­на с мно­го енер­гия и с въз­ви­­ше­на мисъл. Няма греш­ка – с въз­ви­ше­на мисъл. Чрез та­зи во­да мо­же­те да по­лу­чи­те информация, ко­ято ви е не­­об­хо­ди­ма. 
Светът на Светлината е от мно­го ви­со­ка йерархия. Той е Бо­жествен свят, свят с не­из­мери­ми възможности. 
Мислете чес­то за Светлината, за да се свър­же­те с нея. Жи­во­тът ви ще ста­не по-добър, ми­съл­та – по-ясна, тя­ло­то – по-кра­­си­во и по-здраво. 
Божествените идеи са втъ­ка­ни в Светлината. Те ид­ват при хо­­ра­та чрез Светлината. 
Като зна­ете това, раз­го­ва­ряй­те с нея – то­ва е рав­но на раз­го­­вор с Бога. 
Милиони ви­до­ве съ­щес­т­ва са пре­ми­на­ли през Земята. Те ви­­на­ги са би­ли свър­за­ни със Светлината и са реализирали ево­­лю­цията си с нейното учас­ти­е. 
Представяйте си, че сте в светлина. Тя ви залива и обгръща. Не­ка то­ва ви ста­не на­вик за все­ки ден. Нап­ра­ве­те го ритуал, без кой­то не можете – и ако са­мо един ден го пропуснете, ще ви се стру­ва, че сте за­гу­би­ли го­ля­мо богатство. За то­зи ри­ту­ал не са не­об­хо­ди­ми спе­ци­ал­ни условия. Може да го пра­ви­те навсякъ­де и по вся­ко време. Ако сте в спо­кой­на обстановка, ре­­зул­та­тът ще е по-добър. 
Незрящите хо­ра чув­с­т­ват светлината и за­то­ва мо­гат да съ­щес­­т­ву­ват и да мис­лят нормално. 
Светлината е всепроникваща. Благодарение на нея вие виж­да­­те всич­ко око­ло се­бе си. Светът без Светлината е не­въз­мо­жен. Осъзнайте то­ва и при­еме­те Светлината ка­то Божество. Тя е Божес­тво! Тя ви тво­ри и ви под­дър­жа живи, дава ви въз­мож­­ност да се раз­ви­ва­те и да се радва­те на света. 
Само за миг си представете, че Светлината напус­не ва­шия свят. Обикновено чо­век оце­ня­ва нещата, ко­га­то ги загуби. Това е го­ля­ма грешка. Има сми­съл да це­ни­те нещата, ко­га­то те са. 
Затова оби­чай­те Светлината, из­пол­з­вай­те я. Обяснявайте и се в любов. Разказвайте є за своите проб­ле­ми и пре­жи­вя­ва­ния, вмес­то да на­то­вар­ва­те с то­ва ва­ши­те близ­ки и приятели. 
Светлината има мно­го по-го­ле­ми въз­мож­нос­ти да ви по­мог­­не – на­ли помните, тя е Божество. Тя ще тран­с­фор­ми­ра ва­­ши­те чув­с­т­ва и бол­ки и ще ви да­де вер­ни идеи за раз­ре­ше­ние на пробле­ми­те ви. 
Звучи невероятно, но е вярно! Остава да опитате!

Багрина Кларк

сряда, 4 юли 2018 г.

СВОБОДАТА - ТЯ Е В БЕЗСМЪРТИЕТО - ТИ СИ ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ПЪТЯПътуването из Мирозданието е задача на Душите. Те трябва сами да открият своя личен път през вселените. Чрез пътя, който избират да изминат, Душите постигат опознаването на Битието на Създателя. Те са Негово творение, но за да Го познаят, трябва да напуснат Първоизвора и да изучат Божието Битие посредством енергиите и ритъма на безбройните светове. Чрез пътуването си те откриват нови измерения от Същността на Твореца. 
Душите са израз на Светлината и Любовта на Създателя. При своето преминаване през световете те носят енергиите на първичната Светлина и първичната Любов. Във високите измерения с лекота изразяват Същността на Създателя, но при слизането им в по-ниските честоти този процес се затруднява. Всяка Душа има право на избор до къде да слезе в ниските светове. Нейно право е да остане само във високите селения. Ако направи този избор, има възможност да опознае малка част от Същността на Създателя си. След дълъг престой във високите обиталища Душата може да промени плана си и да продължи пътуването си към по-ниските измерения. 
Когато избере да опознае в пълнота Мирозданието и да почерпи знание от цялостното Битие на Твореца, завърналата се в Първоизвора Душа, става висш Сътворител, с възможност да създава нови вселени – т.е. да разширява Творението. По тази причина пребиваването във всички съществуващи светове е цел на голяма част от Душите. 
Тези, които в момента са в плътната материя в човешки тела, са приели след еони да бъдат Сътворители на нови светове. Придобитите опитности в дългото им пътуване в Битието на Твореца са свещен дар за Него. 
Вие, настоящите земни хора, сте носители на такива Души. Те са избрали програми в плътната материя и в човешки тела, за да внесат Светлина и Любов във вашия свят, като повишат неговата вибрация. Сега безброй Души са в ниските зони, за да ги изведат от тъмнината и да одухотворят материята. Целта е никога повече в Творението да не съществуват тъмни светове, жестокост и насилие. 
Осветляването на множеството заблуди и премахването им от човешкото съзнание е сложен, но изключително важен процес. Глобалното съзнание е сбор от всички човешки съзнания. Мислите, чувствата и разбиранията за смисъла и същността на Битието, които преобладават в този момент, определят развитието на вашия свят – той може бързо да се развива или да стагнира. Това зависи от всеки човек. Вие вкупом сте творците на глобалното съзнание и променяте или не променяте своя свят. В каква посока се движи глобалното съзнание зависи от всеки човек. 
Винаги сме ви казвали, че сте отговорни за мислите, чувствата и действията си. Поведението ви като човешки личности подпомага или затруднява Душата в развитието по пътя. В човешките светове вие сте инструментът на Душата. Прераждането е било включено за поправяне на погрешните разбирания и действия. В Мирозданието не съществува закон за наказание или насилие над Душите. Да се включи причинно-следственият закон се е наложило след появата на човешките общности в ниските измерения. Причините за тъй нареченото „зло“ са единствено в човешката природа, а не в Душите, които са в човешки тела. Когато цялото Творение бъде освободено от светове, в които за Душите са необходими човешки тела, лошото ще изчезне окончателно. Вие сте, които творите живота – той е такъв, какъвто го сътворите. Всеки човек трябва да стигне до това разбиране и да внесе положителна промяна в живота си. Добрите пътища са много. Ще ги откриете чрез собственото си търсене. Не очаквайте промяната да дойде отвън. Не очаквайте някой Велик Учител да ви промени отвътре – Той може да ви даде насоките, но не може да извърши промяната вместо вас. 
Същността на Божието Битие се съдържа в Душите ви. Знанието за смисъла на съществуването – също. Няма по-важно от това, да търсите пътя към себе си, към истинската си същност. Това е смисълът на земния живот. Носители сте на Божественото, но не вярвате в това и не Го търсите в себе си, а навън. Това е основен проблем на човечеството, откакто то съществува в ниските зони на Творението. Сегашните времена са свещени и ви предстои да отключите собствената си същност. Това ще се случи на повечето от вас. Процесът е постъпателен – не става чрез чудеса. Откакто във вашия свят директно навлезе енергията от Първоизвора, 
се наблюдава желание у много хора да опознаят същността си. Поставете си за цел да намирате време за оставане в самота и тишина, за да се съсредоточавате в себе си. Нека светът навън си шуми – вие опознавайте собствения си свят. Той е много по-смислен, богат, интересен и красив от външния. 
В човека има четири неща, които според мен са неизменни и които всъщност съставляват човека. Те са: човешкият дух, човешката душа, човешкият ум и човешкото сърце. Те са постоянни неща, с които човек и на Земята, и на Небето, в онзи свят като съществува и като не съществува – все с него вървят заедно. Това е човекът. Това са Божествени качества, които отличават човека… Когато говоря за духа, аз разбирам творчеството; когато говоря за душата, разбирам простора; когато говоря за ума, разбирам светлината; а когато говоря за сърцето, разбирам всички ония блага, които човек може да изпита. Човек има право да се стреми към тях, но трябва да бъде много внимателен. 

Всеки сам трябва да открие вътрешния път. Основен ключ е Безусловната Любов. Тя твори спокойствие, радост и необходимост от служене. 

В Любовта всичко е красиво. В нея няма никакви противоречия. Един ден, когато хората се развият, те ще обуздаят всички инстинкти, които съществуват в разните животни, и ще разберат в какво стои Любовта. Любов е, когато помагаш; щом не помагаш, това не е Любов. Съществата горе мислят как да избавят човешката душа – това е Любов. А човешките души ценят тази Любов на Съществата – това е Обич.Ще получите всичко, което ви е необходимо, и всичко, което желаете, когато отключите собствената си Божествена същност. Вашият вътрешен Бог е, който ще осъществи правилните ви желания. Това няма да е онзи далечен Бог, в който вярвате и когото молите да ви осигури добър живот. Първо, стигнете до вярното разбиране кой живот е добър – тогава ще ви стане много по-лесно. Безсмислените ви желания и стремежи ще отпаднат. Пътят навътре ще ви отведе до истинското удовлетворение. Всеки ден внасяйте по малко Светлина навътре в себе си, за да стъпите на Добрия Път! 
Успех!
Багрина Кларк

вторник, 3 юли 2018 г.

ЧОВЕКЪТ БОЖЕСТВЕН ОТНОВО - ПО АЛЕЯТА НА СПОМЕНИТЕ


Това заглавие звучи романтично. Какво си представяте? Вероятно красива алея в някой парк, оградена от зелени дървета, които образуват свод. А синьото на небето се прокрадва през листата и цветята искрят в разноцветни светлини и вие се разхождате там с любим човек. 
Житейската алея на спомените е много по-красива, много по-разнообразна и с много повече цветове. Всичко се преплита и наслагва и образува сложни съчетания от образи и събития. 
Ще кажете, че тази алея не е романтична, но няма да сте прави Тя е много по-романтична от една земна алея на спомените от един живот. 
В житейската алея на спомените са преплетени лица и събития от много епохи, от много вселени, от много цивилизации 
Ако сумирате светлината, която е преминала през вас, ако насложите багрите, ако възкресите чувствата, ще минете по една невероятна алея на спомените. Тази алея е много дълга, бихме казали безкрайна - от праизвора до незнайно къде, защото тя с всеки живот се удължава и няма никога да свърши. 
Може би вече няма да се върнете на Земята, може би ще напуснете завинаги материалните вселени - все едно алеята на спомените няма да свърши. И ще откривате нови и нови светове, нови преживявания и възможности и те ще продължават алеята на спомените ви. 
По някой път ще ви се приисква да се обърнете с лице към изминалата част от вашата алея на спомените. Ще приседнете на едно красиво местенце и ще се опитате да си спомните различни участъци от алеята. 
Ще искате да си спомните най-хубавите места, най-радостните, най-цветните, най-светлите. Има ги и не бива да забравяте за тях, защото те са като свежа утринна глътка въздух, вдъхновяващи като росата по розовите пъпки, отморяващи като зелена морава. Жалко, ако не помните тези места от житейската си алея на спомените. 
Да, има и километри, които сте преминали в задъхан бяг, подгонени от страх и отчаяние. Има места, на които сте стояли сякаш столетия в самота и не сте имали сили да направите нито една крачка по-нататък. 
Това са безцветните участъци от вашата алея - сиво, кафяво и черно е било там и дори не сте знаели, че съществуват Светлината и Любовта. 
Струвало ви се е, че стоите там през цялата вечност, а всъщност това са били няколко мига на тъга и огорчение, няколко мига без Светлина и Любов. Но погледнете към следващия спомен -там отново ви облива Светлината, сърцето ви пърха от радост, а погледът ви се изпълва с трепкаща дъга. 
Така е. По вашата житейска алея на спомените се сменят нощта и денят, редуват се изгреви и залези, идва и си отива Любовта. 
Но всичко има своя смисъл - отключването на Божественото. 
След много, много, много път, след безброй преживелици (добри и лоши) ще установите, че вашата алея не е прав път. Тя прави кръг и ви отвежда към началото - там, откъдето тя е започнала. Но връщането към началото не е краят на алеята. Тя продължава да ви води по спиралата на Знанието и Мъдростта. 
След като тръгнахте от Надеждата, след като придобихте Вярата и отключихте Любовта, се изпълнихте със Знание и Мъдрост. Но и Мъдростта не е краят - следва Истината. А след Истината идва Свободата. 
Но в плана на Твореца не съществува кран - какво следва, ще научите, когато стигнете до Свободата. 
Всичко дотук ви звучи като литература, като художествено есе, изпълнено с красиви сравнения. Прочитате го и обръщате страницата. Захващате друго четиво. Това е животът- четиво; четиво с безброй нюанси - понякога топли и радостни, а друг път - студени и сиви. Сърцето е нюансирано от първите, умът - от вторите. От сърцето ви избликват протуберансите на Любовта, а умът иска да ви направи безцветни войници. И все се мятате между Любовта и безразличието, между безгрижието и стройния ред, и се питате кое е вярното, какво иска Бог от вас. 
Умът ви казва: „Не се доверявай на сърцето! То те мами!" Сърцето ви казва: ..Не допускай умът да те окове във вериги и да те направи сив войник!" 
Душата ви е пълна със смут и се моли: ..Господи, не ми позволявай да сбъркам. Хвани ме за ръка и ме изведи от житейския лабиринт!" 
Тогава Творецът поставя в скута ти една огромна книга, отваря я на предпоследната страница и ти прочиташ: .,Всичко в живота е суета, но чрез живота ти ставаш Бог отново!" 
"Ставам Бог отново!" ликува сърцето. 
„Бог отново?! Значи съм бил Бог?" - разсъждава умът, изпълнен със съмнения. 
Да, в твоята алея на спомените има много такива моменти. Много често си се лутал между доверчивостта и съмнението и си изпадал в яростни противоречия, бил си фанатично религиозен и убеден атеист. След което, за кой ли път, си си казал: „Истината е някъде по средата." После си заключил: ..Проблемът е, че не знам къде е средата!" 
Продължил си по алеята напред, оставяйки огромната питанка зад гърба си. Но тя не е останала завинаги там. Някъде насред алеята отново е застанала пред теб и ти пак си поискал да забравиш за нея. 
Тогава се е намесила Душата ти и кротко ти е казала: „Без верните отговори не се става Бог отново!" На това място в твоята алея на спомените се е настанило отчаянието. Тогава си си казал: ..Един път се живее. Я да се порадвам на живота!" И три дена си ял, пил и си се веселил, докато си се изтощил и си усетил празнота. 
Тогава пред теб отново е застанала необходимостта да прозреш Истината и пак си се питал: „Бог ли съм наистина, или така ми се иска!" 
И си чул глас от Небитието: „Беше Бог и пак ще станеш Бог!" 
Но твоята алея на спомените не свършва тук. Тя оттук започва. 
На добър час. Божествен страннико!

Багрина Кларк

понеделник, 18 юни 2018 г.

Светът след квантовия преход


Все още помним очакванията за 2012 година – страх, неизвестност, очаквания за катаклизми, които ни плашеха… Прехода се състоя, но не там, където го очаквахме … През януари 2013 година ни бе казано за експеримент, който продължил 10 години, започвайки от 2003 г. Атомните учени, които работили с атома на водорода (той и – протон), зафиксирали отначало неговото пулсиране – той ту се смалявал, ту отново възстановявал обичайните си размери. Учените сметнали това за грешка, под външно влияние, но в края на краищата протона приел нова стойност. Било извършено откритие. Оказало се, че частицата на протона се е смалила с 4%. Променило се всичко - скоростта, посоката на въртене, диаметъра му. На пръв поглед ще си помислиш - протона се е променил, глупости! Но, след себе си той „повлякъл” цялата органика, защото тя основно се състои от водород. Променила се плътността на материята.


След протона се променили и останалите частици, и това което се смятало за неизменна ядрена физика, придобило съвсем друг вид – чужд. Все едно сме станали извънземни и сме попаднали на друга планета. Законите, които действали до 2013 г. изведнъж престанали да работят, защото плътността на материята станала друга.
Тази огромна работа, извършена от много лаборатории в научния свят, заставила учените от целия свят да се сплотят, забравяйки разприте по между си. Около 10 института по ядрена физика се препроверявали един друг, но винаги стигали до новата величина на атома на водорода.
Ако се съди по законите на триизмерният свят това не е възможно, но въпреки това физиката започнала да разкрива измеренията си. Многомерността на нашето пространство се потвърждава и от разчетите на астрофизиците. Ние вече живеем в друго измерение!
Квантовият преход се състоя – частица от едно енергийно ниво премина на друго енергийно ниво, при което се държи като неутронна звезда – от голяма, стана по-малка. Считайте, че ние вече живеем на друга планета, затова всички закони започват да работят по друг начин. Учените се сблъскват с това на всяка крачка. Нашите закони – са свят от миналото!
Времето от януари до март 2013 г. е богато на радикални научни открития в астрономията и астрофизиката, които се посипаха като от рога на изобилието.
На орбита около земята лети немският телескоп Шпицер, който е по-точен от знаменития Хабъл на няколко порядъка. Той открил ултрачервени Галактики, които са 60 пъти по-ярки от обикновените (на нас ни е известно за инфрачервени, а тук изведнъж се появява ултрачервени – това е нов термин във физиката, виждащ още по-дълбоко в материята). Това откритие било извършено съвсем спонтанно. Съдете сами. През декември 2012 г. тези Галактики не са се виждали, а през януари 2013 г. са се появили за един ден. Така не става! Или ги има, или ги няма…, значи се е случило нещо за един ден, което е заставило света да се промени?
Обикновената електромагнитна скала, представена в учебниците по физика и в справочниците, се е увеличила с три октави в инфрачервения диапазон и с три октави в ултравиолетовия. Вече имаме шест октави повече. Пред нас се откри материя, която я нямаше до 2013 г. По някакви причини тя е била непроявена, а сега се е проявила и физическите прибори могат да я фиксират.
Ето и още едно откритие. До 2013 г. Учените знаеха, а нас с вас ни плашеха, че нашата Слънчева система са движи към Черна дупка. Учените от Новосибирск казваха, че отиваме към област със съвършено непознати енергии, които преди ги е нямало и не е ясно какво ще се случи с нас по-нататък. А сега, черната дупка вече я няма! А това е астрофизически обект, който изчезна. В центъра на нашата Галактика Черната дупка вече я няма. Учените силно се изплашили и засекретили това откритие. В интернета то изчезна два месеца след като беше публикувано. Имаше такъв сайт „Мембрана”, на който учените публикуваха откритията си – това електронно списание вече го няма. Заедно с Черната дупка, то прекрати съществуването си.Какво се случи? Оказва се, че Черната дупка е врата, през която ние с вас вече сме преминали и тази врата вече се е затворила зад нас.
Но на мястото на Черната дупка се появил друг обект – Магнитар (това също е научно откритие на 2014 г.). Пулсираща звезда, но не Пулсар. Тази Звезда Магнитар, разпръсква във всички посоки течно магнитно поле, което е някаква субстанция нямаща име засега, но не е плазма. Тя е разумна и се състои от гранули. Тези гранули биват малки – колкото елементарни частици и големи – с размерите на Земята.
Първоначално този Магнитар са го чули през март 2014 г. в радио диапазона и започнали да го наблюдават, а през май вече го видели. По космически мерки това е колосално време. Обикновено или го чуват, или го виждат. Т.е. мозъкът е бил готов да възприеме тази информация.
Така, ние с вас се оказахме на първите етажи на Тънкия план - фактически на „другия свят”, с което и ви поздравяваме.
Честотите вече са други и органиката е друга. Това по никакъв начин не трябва да ви плаши, защото едновременно с това нашите тела се преобразуват по свой начин. А ето че в един момент Магнитарът започнал да свети в син цвят (до май 2014 г. той не е светил).
Още през 2005 г. неврофизиолозите открили в Хипокампа на мозъка участък, който се нарича Синьо петно. То отдавна е известно на учените, но те не му обръщали внимание… Сам по себе си човешкият мозък е „черна кутия”.
През лятото на 2014 г. Синьото петно в мозъка също започнало да свети у всички хора. Гипокампа се проектира върху точката на живота и отговаря за живота на човека в Тънък план и по-нагоре. Ако присвием очи, понякога можем да видим този син цвят как свети, като сребърен ореол над главата. Това е ново органично тяло и то пулсира съзвучно с Магнитара. Те двете са свързани в единна система и имат общ базов ритъм – валс.
Базовият ритъм на Вселената също е валс, но в различно изпълнение – в различни октави. Октавата, на която изпълнява валс Синьото петно и Магнитара в центъра на нашата Галактика, работи по нова скала, която включва три нови октави.
Получава се, че енергийния спектър на новия водород е изцяло различен от спектъра на стария водород. Той е в ултрачервения цвят и е по дълбочинен от инфрачервения цвят. Именно този диапазон е станал водещ. Ние живеем и не знаем, че възприемаме съвършено други енергийни спектри. Но, всичко това се издига към съзнанието на хората.
Настъпи времето за което ни говореха: „ще живеене в Тънкия свят, а там всичко се управлява от мисълта – каквото поискаш, това става…”. Но, засега ние не сме дошли до такава концентрация на мисълта и до осъзнаване на самите себе си.
В тази връзка започнаха да се проявяват различни феномени….
Първият базов феномен е светенето на ореола, което до прехода беше златисто (като ореолите на светците от иконите…) и такова са го виждали само Майсторите, защото магнитното поле около Земята беше много твърдо, и задържаше генетичната ни структура. А сега, това поле фактически вече не е твърдо. Стана съвсем друго. По-меко и нежно, като в същото време е много здраво. Примерно такава е структурата на новото магнитно поле.
Вие сте чували за термина Акаши. Това е златната структура наречена Протей. Блаватска също го споменава. Този Протей се въплътил в нашата нова нервна система и сега тя е наситена с него.
Ние вече имаме друга нервна система, не виждаме само в трето измерение – имаме други очи.
През последните хиляди години до Прехода (не по-малко от 26 000 години), имаме в очите си така нареченото „сляпо петно”. Това е зрителният нерв, който влиза дълбоко в черепа и е закрепен за него с тъкан от белтък, като с тапа. Това „сляпо петно” закриваше три-четвърти от сферичното ни зрение. Ние не го виждахме, тъй като мозъка изравнява всички нюанси и се създава илюзия, че виждаме всичко. Въпреки това, „тъмното петно” ни е позволявало да живеем в ограниченото и твърдо триизмерно пространство. Това е било едно от условията на експеримента. Трябвало е да изучим плътният план и ние сме го направили.Ние вече преминахме на „другия свят”. Нашият експеримент завърши благополучно и това Сляпо петно започна да се разтваря и да изчезва в очите. И така, сега пред нас се разкрива възможността да виждаме многомерността. Това е откритие от планетарен мащаб и са го забелязали учени от всички страни.
Тимусът също се е променил. Сам по себе си той е много сакрален. Споменават го и Блаватская и Рьорихови. Сега в Тимуса живее същия този Протей. Той се помещава в него и от там се пръска по всички наши нервни канали. Слънчевите и лунните меридиани също се активират от това място, но вече и те са станали други.
Начинът на контрол на имунитета от страна на Протея се промени. Ако преди контрола е бил формален, то сега Протея следи всяка човешка мисъл и вече стана важно да умеем да мислим!
Да мислим, преди да помислим. Започва да се сбъдва всичко тук и сега, веднага и главното е, че е ясно защо…Следващото, което се променя в организма е Амигдалата (amygdala). Тя също се намира в областта на Хипокампа и се превключва на осъзнато възприятие. До Прехода тя беше „дом на страха” и я управляваше лимбическата нервна система. А лимбическата система е – „бий” или „бягай, както при животните.
Сега Амигдалата се пренаписва на клетъчно ниво. Вместо „бий” или „бягай”, започва да се проявява осъзнато възприемане на текущия момент. Разумно възприемане. Не да стоиш и да се страхуваш, а да мислиш – какво да правя? Няма нужда да се учим как да направим това. Нашата нова органика го прави вместо нас.
Вие знаете, че съществува космически хумор – Вселената понякога се шегува за добро. Всички нови промени са космически хумор или Божествен подарък.
Вие не медитирате, не ядете само вегетарианска храна, живеете както сте живели, а органиката ви се променя сама.Т.е., вашето Висше Аз е дало разрешение за промяна на дадената ситуация. Дало е разрешение да бъде променено текущото ви съзнание. Няма нужда вие да знаете как става. Това е Божествен подарък. До сега ние отговаряхме за постъпките си, а сега ще се учим да отговаряме за мислите си!
В главният мозък се разтварят старите пакети със записи на невроните. Как става това в действителност?
Старите пакети неврони – това са всички материализирани навици, които са влезли в кръвта и плътта ни на нивото на автопилот. Всичко което правим механично. Всичко, което сме свикнали да правим от детството си и го правим несъзнателно. Но тези действия вече са материализирани и често ги извършваме без да забележим как.
Сега настъпва псевдо загуба на памет. Тя настъпва тогава, когато човек не изпитва никакво външно въздействие. Например, седите на пейката или вкъщи спокоен и изведнъж – нищо не помните… Това продължава миг – 3-5 секунди и отново се връщате към редовния си живот. Но при това, във вас се изключват някакви стари пакети, стари знания. Те вече не ви трябват, а са голям енергиен баласт.
Псевдо забравянето освобождава място за новото. В нужният момент освободеното място се запълва от нещо ново – вие просто започвате да знаете нещо ново. Идва Яснознанието.
До Прехода това го нямаше. Ние трябваше да преминем през някоя школа за да придобием опит, да натрупаме знания, а сега получаваме този опит от само себе си – като подарък!
До определен момент вие не знаете какви нови знания още притежавате, но при наличието на определена ситуация започвате да се ползвате от опита, който сте получили наготово. Икономисва се време, сили и още много неща… И вие започвате да виждате ситуацията не от една страна, а веднага от няколко страни. И я виждате не с цел да я осъждате, а просто като информация.
За себе си знайте, че когато при вас настъпи псевдо забравяне или нещо от рода на склероза, го приемете абсолютно спокойно и знайте, че това не е болест, а Планетарен Преход.
И това е само първият етап.
Ивичесто тяло в мозъка – контролира осъзнатата координация на мускулната активност. Преди можеше да седиш и да си клатиш краката без да мислиш за нищо – клатиш и клатиш. А след Прехода започваш да осъзнаваш – аз защо си клатя краката? Така не ми е удобно… Вече има други връзки в мозъка, промениха се аксоните, други са нервните импулси. Не са лоши, просто са други!
Водород и протон - са едно и също нещо. Водород съдържа всяка органика. Има израз: „нефта е въглеводород”. Ако налеем в бурканче малко нефт и го поставим на слънце до прозореца, то след известно време нефта ще се превърне в чиста вода. Вода на ново, Тънко ниво – това е кипяща субстанция, но не е вряла. Просто новият водород мигновено пренастройва структурата на водата. Нейната формула беше Н2О, а сега тя се колебае.
Когато мислите ни са спокойни, водата приема една формула, когато съзнанието ни е активно, водата приема свойствата на друга формула. Тези промени могат да станат за секунда, като веднага се променя цялата биохимия, метаболизма на клетките става съвсем друг. Цикълът на Кребс отива в съвсем друга посока. Той представлява енергийна мелница – там където е необходимо се отделя водород, а където трябва се поглъща. А, ако водорода е друг, значи и биохимията е друга. Лекарите това го знаят. А фармаколозите забиха тревога, защото фармакологичните препарати изведнъж станаха отрова. Доколкото протона е друг, промени се симетрията в атомното ядро. Не, тя не стана нейното огледално отражение, а друга. Щом е друга симетрията в атомното ядро, то съответно това вече е друго молекулярно вещество? И всичко това започна през есента на 2013 година.
Отначало имаше изказвания, като: „сигурно ни се е приведяло”? Тогава, това бяха единични случаи, а сега са като лавина! „Който може да се спасява!” Идва огромна вълна!
Много от фармакологичните компании забиха тревога, защото се налага да спрат конвейерите си в пълния смисъл на тази дума. Да спрат да си произвеждат продукцията, а това е бизнес, това са пари. Ще се промени икономиката. Формално се промени атома на водорода, а той повлече след себе си икономиката. Никой не се е замислял за това. За всичко е виновен Квантовият Преход.
Съответно се промени и урана. Той вече има други изотопи и се дели по друг начин. Това се отлази на атомните станции. Никакви взривове и страхотии, никакво повишаване на радиацията, просто урана започна да живее по-малко от преди. Ако преди периода му на разпад беше 235 години, то сега урана може да се разпадне и за две години. Или трябва да го презареждат по-често или станциите ще преминат на друг вид гориво.
До прехода у нас работеше интуицията и ни съветваха да я развиваме като граница между 3-то и 4-то измерение на Световете. Сега интуицията може да ни даде цял спектър от решения и иди разбери кое от тях е вярното – можеш да се объркаш. Вече трябва да развиваме дълбочинното си чувстване.
Това са нови взаимоотношения със Света. Ние изразяваме намерението си и Вселената започва да създава за нас събития, които водят до изпълнение на нашите желания.
Възниква въпросът, как да направим това? С думи..., с мисъл...?
Мозъкът също започва да се променя. Двете му половинки започват да се срастват. Гънките на мозъкът вече започват от едната половина и преминава върху другата. В резултат мозъкът се променя, формира се друг мозък. Той сияе с цветовете на дъгата. Някой го виждат, но много добре го показва аурокамерата. Мозъкът не сменя просто излъчването си, той става дивергентен (т.е. действа по не проправени пътища, извежда ни от задънена улица). Това е мозък на типичен инсайдер (инсайд — озарение). Озарението се използва в бита, точно тук и сега.
Това е от серията Божествени подаръци. По друг начин тези неща е трудно да се обяснят, защото ни идват просто така, отгоре. То не се случва някъде там…, а точно тук, с нас.
Изведнъж ние започваме да виждаме обратната страна на процеса, а не така както сме свикнали - винаги да осъждаме хората. Започваме да разбираме участниците и причините, които са довели до тези ситуации - започваме да проявяваме разбиране. Затова се намираме се в състояние на спокойствие и знание – случва се… Въпросите на политиката и икономиката стават за нас неинтересни, защото мозъка ни дава съвършено нов ракурс в отношенията със самия себе си, с хората и с природата. И това отношение е много завладяващо!
Понякога вие може да се разболеете – висока температура, тресене или горещина. Слагате термометъра, а там 36,6 или в краен случай 35,5. Как така? Целият съм в сополи, горя, нямам сили…
Температурата 36,6 вече не е показател, че с вас всичко е наред. Такива кратковременни повишения на енергийната плътност в организма и клетките са необходими за преминаването на друго ниво. Такова прескачане от стъпало на стъпало се извършва, за да не бъде изведено физическото ви тяло от обичайното му състояние. Така е защото се пренаписва органиката! Вашето тяло преминава на друго енергийно ниво.
Ако в някакъв момент сърцето ви спре да бие, няма пулс, дишането е повърхностно, значи мозъка ви за кратко време преминава на многомерна работа, това което в езотериката се нарича Огнена Прана.
Нашето тяло от твърда, здрава структура, благодарение на смаления водород, започва все едно да се „разрежда”, да преминава на Светлинно ниво. Това се нарича био-кристална основа. Но, кристалът не е твърд, а като вода, аморфен и може да приема всякаква структура. Ние с вас бяхме водни същества и за сега си оставаме такива.
Има две Революционни открития през миналия век: материята е сгъстена светлина и материята се управлява от съзнанието на хората. Това се потвърждава от всички езотерични доктрини. А сега ние ще се учим да управляваме материята чрез съзнанието си.
Това преминаване на органиката в кристално състояние или проявление в светлина, се извършва сега в общи линии безболезнено, ако не броим спряло сърце или усещане за висока температура..., които не влияят на самочувствието ни – всичко това е само вследствие на новата органика, на новия водород.
И разбира се, ДНК вече се разкрива в съвсем друга светлина. Това, което смятахме в нея за боклук, изведнъж разкри своите многомерни страни. И когато човек стане енергийно възприемчив, тогава той ще си спомни своите минали прераждания все едно са били вчера. Не, че той е толкова велик, а... просто това винаги е било така…. Тази информация вече не ни идва в повече – щом е било, значи е било….
През март 2013 г. Публикуват резултатите получени от телескопа Планк в Индия. Той е заработил на 14 май 2009 г. и дава информация за новата реалност. Учените решили да измерят многомерна ли е вселената? Експеримента започнал през 2009 г. и завършил през декември 2012 г. В навечерието на прехода, през пролетта на 2013 г. телескопа бил изключен и захвърлен. Но, той вече показал, че Тъмната материя станала по-малко отколкото смятали учените. От този момент ние вече сме започнали да ставаме по-малко плътни. А от Тъмна материя са съставени същите тези Златни галактики, за които са говорили Учителите: „Ще настъпи време, когато вие ще видите Златните галактики”. Това действително са Златните галактики, които е видял телескопа, а щом ги е видял той, значи сме ги видели и ние.
Уточнена била постоянната на Хабъл, около която сега вървят многобройни спорове. Тя казва, че Вселената интензивно се разширява, но ето, че твърдението за разширяването не е вярно… оказва се, че вселената се е смалила. Галактиките на никъде не са се разбягали и големият въпрос е - имало ли е въобще някога Голям взрив?
Ако навлезем в откритията на неврофизиологията и квантовата генетика, то възниква парадоксална ситуация – Голям взрив не е имало. Всичко е било триизмерна илюзия, светът се развива по-иначе. Това е било наша триизмерна договореност. А доколкото всички наши божествени структури започват да се разкриват много бързо, то на нас вече не ни трябва да играем в тези игри.
Между всички Галактики съществуват две Златни галактики. Те са Млечният път и Мъглявината на Андромеда – най-големите Галактики. Учените са успели да заснемат, че тези две Галактики по някакъв начин се обединяват… Ръкав от Млечният път се е съединил с ръкав от Мъглявината на Андромеда. При това, те започнали да се докосват след Прехода през пролетта на 2013 г., а през пролетта на 2014 г., те вече били допрени една до друга. Помислете сами – как само за една година, две Галактики са успели „да си стиснат ръцете”?
Промени се времето, промени се енергията, промениха се нашите възприятия. Ние ставаме многомерни същества, каквито сме били изначално замислени от всички Висши сили.
Много открития са направени във връзка с нашите мисли. Например е установена връзката между депресията и остеоропозата в Ерусалимски университет – има цяла серия открития. Колкото повече човек се намира в депресия, толкова повече започват да се размекват костите му.
Характеристиката на нашето време е, чевие самите можете да правите лекарства, каквито са ви нужни. Например, взимате бутилка и наливате в нея вода от чешмата, или светена, може и йонизирана – каквато и да е. Вземете лист хартия и напишете: това е моето лекарство от депресия и аз се възстановявам бързо. Като го напишете го сложете под шишето и ги поставете до главата си на леглото. Помнете, че всичко това трябва да се прави като на шега. На сутринта като се събудите отпийте от водата. При тези действия водата си променя структурата. Вече са се правили такива експерименти, след което са проверявали структурата на водата и тя се е оказвала различна. Всичко зависи от дълбочината на съзнанието и вярата ви. Всички процеси трябва да протичат на ниво детско възприемане – колкото по-леко се отнасяте към съвременната действителност, толкова по-добре и по-бързо ще се получават нещата при нас.
Наясно ли сте, че смеха променя съзнанието? Лекият, като на децата смях е съзидателен. Той притежава същите вибрации, които резонират със Синия Магнитар в центъра на Галактиката. Да се посмеем, значи да влезем в резонанс с Космоса.
Забелязали ли сте, че на улицата има много пъстри мимове? Те изкарват хората от хралупите им.
Усмихвайте се на себе си пред огледалото! Станете приятели с отражението си в него. Тази усмивка изработва особен хормон окситоцин. На мозъка ви му е все едно дали се усмихвате преднамерено или наистина ви е смешно. Тази усмивка запуска в действие сакралните процеси за подмладяване на вашето тяло. Има шест научни открития на тази тема. Преди окситоцина е бил изключително женски хормон. Това е хормонът на майчинството, на привикването към бебето, за да има мляко в гърдите, за да не се застоява то… Ние минахме през Прехода и този хормон започна да се появява и при мъжете. Не се плашете, няма нужда вие да раждате и да кърмите. Това е хормона на радостта! Вече го изследваха от всички страни в лабораториите и го нарекоха хормон на високата етика и високия морал. Хормон на нравствеността.
Какво се получава, като се поусмихвахте пред огледалото получихте Висока етика или Жива етика, както казваха Рьорихови. Всичко това става благодарение на смаления водород. Едно действие, а „повлякло” след себе си ВСИЧКО!
Какви други новини има?
На Земята има тенденция за планетарно подмладяване… при това, усмивката задейства цели биохимически каскади…, даже биоядрените каскади, доколкото атома на водорода се отнася към елементарните частици и когато той се съединява с органиката се раждат ядреноорганични каскади, наричани от науката кваркомионни полета. Това е същият този Златен нимб или Сребърен нимб, който е светлина, родена от взаимодействието на тези полета.
Сега може да се свърже всичко – органиката и духовния смисъл.
Преди под ноктите имаше само белтък, който се занимаваше единствено с възпроизводството им. Нещо като вечен двигател – никой не е изучавал защо растат ноктите, а с това се е занимавал белтъка. От ноември до декември 2013 г. белтъка изведнъж започнал да се активизира и от тогава започнали да го намират навсякъде в организма: в епитела, в косите, в корема – невронната мрежа била белязана с този белтък. Откъде се е взел там, какво прави там? Изяснило се, че той се отнася към съвършено уникален древен набор от кодове за самовъзстановяване на генетичната структура на човека. На кратко казано „вълшебна пръчица”. Точно тази вълшебна пръчица започнала да се активизира в местата, които имали нужда да се възстановят. Много удобно нещо от серията Планетарно подмладяване. Белтъкът сам знае къде трябва да отиде. Ние просто трябва да се доверим на тази нова работеща структура, защото тя ни се доверява.
Носът може да усети миризма, може да усети формата на миризмата, а също така може да усети и светлината. Не да я види, а да я усети.
Промени се радиацията, промени се излъчването на Слънцето и съответно гама радиацията.
Ето и друга новина. Доколкото за смаленият водород гама радиацията е естествено излъчване, то и мозъка ни вече може да излъчва гама радиация, но тя не е разрушителна. Ние се състоим от същият този смален водород. А сега помислете, преди гама радиацията е била смъртоносна, а сега ние я излъчваме и даже се лекуваме с нея. Фактически във всеки от нас работи по един малък андронен колайдер.
Започна да работи и мозъка на сърцето. Вие наясно ли сте, че сърцето си има свой мозък? Той е заработил през 2012 г. и не е един, а са три мозъка. Като знака на Рьорих – три кръга в един кръг. Много е удобно, можем да помислим и с този мозък.
Има още и мозък в корема, който управлява вътрешните процеси. Това започва да се използва от лекарите, когато медикаментите не помагат. Има напреднали лекари, които използват тези открития за възстановяване.
Разкриват се кодове на мозъка, които свързват мозъка на сърцето с мозъка на корема. Сам по себе си мозъкът резонира на високата вибрация на Вселената, която ние наричаме изкуство. За изкуството е нужно изменено състояние на съзнанието, което наричаме вдъхновение. То е много е важно, когато с изкуство по време на Квантовия преход започват да се занимават жените. В жената започва да се разкрива нейният дълбочинен ипостас, който всички са наричали Богиня или Женско божество. У нас дълго време жените ги пренебрегваха за сметка на мъжете. Такъв беше опита на триизмерната материя, а сега всеки от нас се завръща при себе си. Започва синтез за изравняване на всички наши скрити проблеми, за което помага творчеството. Не е важно плетете ли, рисувата ли, строите ли, готвите ли, четете ли, фантазирате ли, цветя ли отглеждате, не е важно какво правите. Важното е, че започват фантастични процеси, от базово възстановяване, до озарение в много дълбоки планове, във вас самите. Не е секрет, че когато мъжете са правили открития, винаги близо до тях се е намирала жена, която е изпълнявала ролята на проводник или антена. А сега всеки сам достига до своя собствен космически проводник за синтеза.
И клетъчният механизъм стана друг. Клетката придоби друга форма на работа и цикъла й на работа стана друг. Водата в клетката изпълнява функцията на неврон и от нас се иска съвсем спокойно да възприемаме случващото се. То може да бъде нестандартно, диво, но си кажете – случва се! И вашият мозък няма да се затвори в себе си от страх.
На снимката на аурокамерата се вижда бяло петно на нивото на сърцето. Все едно става разкъсване между жълтия и зеления цвят. Т.е. разкрива се многомерността на мозъка, многомерността на тънките полета на хората. На снимката се вижда, че има тенденция за намаляване плътността на материята.
Ако се снимате и при вас се появи такова петно, при което то може да се намира и на нивото на половата чакра, или на гърлото, или на сърцето. Това е съвсем нормално явление. Вече по друг начин работи мозъкът.
Ако преди човек е виждал многомерната реалност (тънкия план), го вкарвали в лудницата. Но сега мозъкът разкрива себе си и много хора започнаха да виждат многомерния свят на тънката реалност. Светът се изтънява и това става норма.
Сега трябва да мислим не преди да кажем нещо, а да мислим преди да помислим, защото веднага тръгва процеса на материализиране. Някой може да каже, че материализираме не ние, а някаква божествена енергия, като ние просто сме се оказали в дадения момент в дадената ситуация… НО!!!
Във всички случаи ние сме тази божествена енергия. Ние притежаваме много повече от 7, 12 или даже 49 чакри. Те са свързани там – с центъра на Галактиката и по-нататък. Тази същата мигновена материализация означава, че Пространството, Вселената, Висшия разум ни е дал достъп до нас самите.
Това не го прави някой вместо нас, а ние с вас самите го правим. Аз, вие… всеки, който изказва намерение. Затова трябва да мислим! Да мислим преди да помислим...А тези, които не знаят за това… Светът на практика се раздели по време на Квантовия преход на: тези на които им е необходима материална еволюция - да живеят в насилие и негативизъм и на тези, които са избрали Пътя на съзнанието, Пътя на еволюцията. Сега сред нас се намират и едните, и другите.
Тези, които си отиват, остават с мислите си. За тях те са всичко… Те имат други постъпки и действия.
А ние, които оставаме имаме други действия. Сега протича физико-психически момент – ние преставаме да се виждаме един друг. Вече започна да става така, че ние можем да преминаваме един през друг без да се забелязваме и без всякакъв дискомфорт. Става разделяне на Реалностите – едни отиват на ляво, други на дясно.
Тези, които са избрали духовната еволюция ще мислят преди да си помислят. Набирането на опит няма да мине гладко.
Как да използваме божественият подарък? Като за начало , трябва просто да знаем за него. Зареждайте вода вместо лекарства. Например, за болки в петите или за брадавици и за почистване на кръвоносните съдове. Напишете на лист хартия, поставете отгоре му чаша с вода и ги сложете до главата си за през нощта, а на сутринта изпийте водата.
Така е правил Чумак, а сега това може да го направи всеки от нас.
Има вълшебна фраза: в моята реалност всичко се получава и казвате желанието си леко и изящно!
Това не е афирмация и няма нужда дълго да я повтаряте. Всичко се изпълнява леко и бързо – казваш го и отиваш да си гледаш работата… Най-важното е, да почувствате това, което казвате. Да се научите да се доверявате на Пространството. Започнете от бита… кажете на хлебарките - привет! В моята реалност няма хлебарки. Това може да се приложи към отношенията ни с децата, към самочувствието ни, към транспорта, към получаването на информация, към покупката на нещо, към чиновниците...

Експериментирайте!

Валентина Миронова, биофизик, работила в Космическия Център 20 години, със специалност „засекретени открития”.

Превод Георги Петров

четвъртък, 26 април 2018 г.

Планетата Земя е болна: Сказание за човешкото безумие


В космическото шествие на времето преминават десетки и стотици хилядолетия, а след тях и милиони години. И животът на далечните времена става легенда. Далечното минало на човечеството е станало за нас легенда. А бъдещето? Колкото е безкрайно миналото, толкова и бъдещето. Какво знаем за него? И далечното бъдеще за нас също е легенда. Така между две легендарни безкрайности на минало и бъдеще ние преминаваме през краткия миг на настоящето. След известно време и това наше „разумно" и „рационално" настояще ще се превърне в „архаично" и „примитивно" минало и също ще стане легенда... А отдалече много неща изглеждат не такива, каквито са изглеждали отблизо. И очевидността на настоящето става миражна пред строгите величествени контури на космическата действителност. Нека погледнем на нас, на нашия съвременен живот през погледа на далечното бъдеще - през погледа на легендата. Нали по отношение на това далечно бъдеще сега ние живеем в „далечното минало". Да осмислим настоящето от гледна точка на Вечността и безкрайността. Да намерим мястото си във великата Космическа Действителност, недефор-мирана от миража на очевидността. Да послушаме какво говори за нашето време далечното бъдеще с езика на Йерархията - езикът на легендата. ... Хората на така наречения двадесети век се гордеели с постиженията си. Те били горди с цивилизацията си, забравяйки, че някога цивилизацията на Атлантида е била не по-малко великолепна, но е загинала без остатък заради човешката неразумност. Да, много неща са били забравени в онази високомерна епоха. Може би даже нарочно - кой знае... Хората от края на тъмния век - Кали Юги - не искали да знаят, че в Космоса няма нищо случайно. Те не искали да знаят, че в зората на космическото проявление на Вселената Логос е разработил плана за еволюцията на космоса за цялата Манвантара. И че планът на Логос за хората на нашата планета се състои в развитие на съзнанието - от животинското тъмно съзнание в началото на човешкия път до светлото божествено съзнание в края му. И затова хората от онова време съвсем не се грижили за качеството на своето съзнание - и така то много изостанало от нивото, набелязано от плана на еволюцията. Основните свойства на човешкото съзнание почти не се изменили в продължение на последните хилядолетия. Умът отишъл напред, създал чудеса на техниката, а сърцето на човека застинало на нивото на каменната ера - то останало каменно. Този век е наречен от съвременниците век на достиженията на науката и техниката. Направил ли той човечеството щастливо? Започнали ли тогава хората да се обичат един друг повече, отколкото в „примитивните" епохи? Не, ускоряването на механичните открития не облагородило живота. Но затова пък с помощта на науката и техниката хората усъвършенствали начините за братоубийство - механизирали ги, автоматизирали ги и ги направили наистина масови. Хората от онова време загубили възможността да мислят за основите на живота. През толкова епохи повечето души се стремели към проява на бита, а не на Битието. Най-висшите истини не предизвиквали внимание, а множество празни и нищожни съображения занимавали човешкото съзнание. Нищожното засенчило голямото. Като забравил за основите, човекът от епохата на науката и техниката забравил за своето предназначение. Лишил се от пътища за усъвършенстване. Отдръпнал се от истинско съзерцание на света. Унищожил всички висши стремежи. Отхвърлил етиката на духа и се затворил в духовна неподвижност. И шумът на машините окончателно заглушил гласа на духа и последния вопъл на човешкото сърце. Хората пренебрегнали космическите закони. Човечеството се откъснало от висшата воля. Разделило се с висшето Съзнание. От противодействието на Йерархията се зародило голямото зло. Религиите от периода в края на Кали Юги се изродили. Вместо полза те започнали да носят вреда. Служителите на култовете извратили Великите Истини, предадени от Основателите на религиите. Три столетия след заминаването на Буда Учението се напълнило с религиозни спорове. Не минал и век, откакто християнството проявило крайна нетърпимост. Религиозните спорове унищожили смисъла на ученията. И жреците и брамините, и свещенослужителите - всички изкривявали космическото предназначение. Суеверните последователи, вместо да се устремят към общото благо, започнали да ограждат Заветите с отрицания. Получила се пагубна формула: „нашата вяра е най-добрата” или „ние сме верни, а те всички са неверници”. Оттук имало само една крачка до кръстоносните походи, до инквизицията и до кървавите морета в името на тези, които осъждали убийствата. И хората се отдръпнали от извратените религии. Отдали се на безбожието. Проникнали се от така наречения „научен мироглед”. Но и младата наука от онова време не ги научила как да живеят. Не предпазила от братоубийствени войни и не унищожила човеконенавистта. Материалната наука започнала да отрича всичко невидимо с просто око. Невежи започнали да твърдят оскърбителни неща за всичко, което било недостижимо за тях. Науката си позволила да бъде тъпо ограничавана и да отговаря за това, което не знае. Така лъженауката слагала препятствия пред познанието на Мирозданието. Антагонизмът на учените затормозявал еволюцията. Тя абсолютно се изключва там, където не се признава възможността за познаване на безкрайното. Точно по времето на религиозните войни и гонения смелите и прозорливи откриватели трябвало да се крият както алхимиците от инквизицията. Та същността на инквизицията е преследване на необикновеното. Тъмните инквизитори от средните векове се мъчели да затворят Вселената в затвора на неподвижността. Различни страни на двадесети век също се намирали под натиска на инквизицията. Да, нетърпимостта е зло. Нетърпимостта не може да бъде добра. Тя непременно съдържа в себе си и лъжа, тъй като скрива истината. Човек, който твърди, че служейки на своя идеал, унищожава всички други, които не съвпадат с него, е разрушител на основите на еволюцията. И животът на планетата по онова време се разделил чрез безброй граници. Ненавистта между хората взела необичайни размери. Враждата на старите родове била детска игра в сравнение с тогавашната злоба. „Векът на науката и техниката” станал период на постоянни войни. Много различни били тези войни, но имали един принцип - вражда навсякъде и във всичко. Човеконенавистта достигнала до начини за тотално унищожаване. Лъжа и тъмнина изпълнили края на Кали Юги. Не е възможно обаче да живееш в злоба, без да отровиш съзнанието си. Хората с гадното си и злобно мислене отравяли всичко наоколо и го превръщали в хаос. Мислещите жители на планетата не искали да знаят за никаква отговорност. Нали се предполагало, че те са венецът на планетата. Но във венеца вместо скъпоценни камъни се оказали въглени - и вредата била в планетарен мащаб. Мисленето било толкова отровено с отровата на самомнението и злобата, че се нарушило цялото космическо равновесие. Всяка проява на живот била изпълнена с отрова, създадена от човешката среда. Последствията от човешките действия като газове отравяли Земята. Самопроизводството на отрова било такова, че се равнявало на убийство или самоубийство. Еманациите на човешките действия напоили земната кора. Наситили я кристалите на мрака в човешката мисъл. Слоевете, които създавало човечеството, обкръжавайки с тях планетата, ставали все по-плътни. Атмосферата на Земята образувала нещо като кора, нашарена с тъмни петна. Тази трайна сфера притиснала Земята като в менгеме. Тя оказала съпротивление, по-силно от камъка. Като знаем колко се нуждаят световете от захранване с високи енергии, можем да си представим последствията от такава изолация. Лъчите на планетите не могли да проникват през замърсената аура на Земята, задушаващите газове от натрупванията на низшите слоеве на Финия свят отрязали планетата от световете, които могли да й помогнат. Земните сфери, заразени със задушаващи газове, не могли да пропускат огнените токове. С действията си човечеството забранило на космическите сили да влизат в орбитата на планетата. Когато духът на човечеството се намира в стадия на отрицанието, силите на Космоса не могат да се проявят. Висшите излъчвания тогава не достигали до Земята. Обособяването на човечеството унищожило проводниците на Висшите сфери. Не било възможно това състояние на света да се смята за нормално. Планетата била болна. Лесно е да си представим, че планетното тяло може да боледува както всеки друг организъм. Как е могла да се нарече тази болест на планетата? Най-добре треска вследствие на отравяне. Състоянието на Земята изисквало нечуван лекар.

Николай Рьорих