сряда, 8 февруари 2012 г.

НЯКОЛКО ХИПОТЕЗИ ЗА ДИСКА НА ФЕСТОС


Както знаете, пристигнах при Учителя с куфар въпро­си, които ме вълнуваха от години. Един от тези неизяс­нени въпроси е дискът от Фестос, който не ме оставя на спокойствие да проумея какво е изобразено на него. Но преди това ще ви кажа, че едва ли има учени или люби­тели по света, които да не са опитвали да разгадаят пиктографското писмо на диска от Фестос, наречен така по мястото на откриването му - град Фестос на остров Крит и съхраняван сега в музея на град Ираклион в Кипър. 
Искам да напомня, че чудесата на миналото не се заключават само в колосалните постройки. Има стоти­ци малки археологически находки, които и до днес ин­тригуват учените и представляват неразрешими въпро­си. Един от въпросите загадки е дискът от Фест. Какво всъщност представлява този диск с щамповани върху него неразгадани знаци? Ето неговата история: 
Вечерта на 3 ЮЛИ 1909 година, при разкопките на двореца край критския град Фест, италианският архео­лог Л. Перне намерил плосък диск от теракота (изпечена глина) с дебелина около 20 милиметра и диаметър около 16 сантиметра. Заедно с диска лежали глинени таблички с надпис на критско "линейно писмо А", което дало основание на археолозите да предположат, че и дискът е от времето на табличките - началото на втория велик дворцов период на егейската култура - 1700 г.пр.н.е. Двете страни на диска били покрити с рисунъчни зна­ци, а надписът се разделял на отделни фрагменти чрез вертикални щрихи и вървял по спирала. Не било обаче ясно "развива" ли се тази спирала от центъра към края на диска (дали текста се чете от ляво на дясно) или об­ратно "завива" ли се от края към центъра (дали се чете от дясно на ляво). 
За пръв път дискът бил откопиран и публикуван през 1909 година от Л. Перне в списанието "AUSOIA № 3" и дало възможност на учените по света да се запознаят със съвършено уникален образец писменост, който не прилича на другите писмености в света. 
Английският археолог Артър Еванс откри на остров Крит легендарния лабиринт, в който живял, според ми­тологията, страшният Минотавър - чудовище с глава на бик и тяло на човек. Лабиринтът бил гигантският дворец на цар Кнос и представлявал главен център на могъщата критска държава. Науката все още не е решила основ­ния въпрос - кои са били критяните, и те ли са сложили основите на европейската цивилизация? На какъв език са говорили и не е ли бил това езика на атлантите? На остров Крит са намерени множество писмени паметни­ци и изследователите са установили три етапа в разви­тието на древнокритското писмо. Първият етап според експертите са "рисунъчните знаци" върху печатите. Тях­ната възраст се определя на 40-50 века. Вторият етап е "писмото А", развило се на основата на "рисунъчните знаци" около 1750-1450 г.пр.н.е., и третият етап е раз­витието на "писмо Б". Следи от това писмо са открити не само на остров Крит, но и по територията на кон­тинентална Гърция, но "текста" на фесткия диск не се откри никъде. Може да се допусне, че щом този текст е намерен на остров Крит, то той се явява като образец на критското йероглифно писмо. Обаче, като сравняваме "обикновените" текстове от Крит с надписа на диска, не е трудно да се убедим, че между тях няма нищо общо. Малко приличат знаците на диска и на хетски, и на еги­петските йероглифи на протошумерските и протоелам-ските писмености, а да не говорим за протоиндийските и за древните китайски писмености, или за писмеността на новия свят, Океания и Африка. 
Къде да се търсят други паметници, родствени на ди­ска от Фест? На Крит? По мнение на много учени, дискът не е направен на този остров, а някои предполагат, че и вида на глината, от който е направен, не се среща на ос­тров Крит. Определяха се разни "адреси" - преди всичко Мала Азия, Егеида, Палестина, Северна Африка, Гърция, Новия свят, а други пък поддържаха хипотезата, че фес­ткия диск е последният, случайно съхранил се паметник от писмеността на легендарната Атлантида. 
Предполагало се е, че дискът е написан на сричково, или на йероглифно писмо и го "четяха" на гръцки, на хетски, на семитски езици, на езика на жителите на пиринейските планини - баските: трактуваха го като "историко-астрологично писмо", говорещо за гибелта на Атлантида; като военен "победен химн"; като "кален­дар"; като "песен в чест на Минос, цар на Крит"; като "Посвещение на боговете" и т.н. Ето как английският из­следовател С. Гордън е превел началото на текста на ди­ска: "Бог, крачещ на криле по бездиханна пътека, звез­да полицай, пенеста бездна вода, куче-риба, полицай на пълзящо цвете. Бог, полицай на конска кожа (или на повърхността скала), куче изкачващо се по кръгов път, изсушаващ винен мех..." 
Френският изследовател Оме пък твърди, че е прочел текста на фесткия диск и че там се разказвало за някак­ва катастрофа и за гибелта на някакъв народ. Г. Ипсен съвместно с Порцинг през лятото на 1924 година, правят сериозен опит да разшифроват диска. Те предполагат, че дискът е бил създаден в Крит, или е бил пренесен в Крит през минойската епоха. Но времето на създаване на ди­ска не могло да се определи с абсолютна увереност, тъй като дискът би могъл да бъде изпратен, пренесен или откопиран от друг диск. Според двамата учени множе­ството от рисунките се интерпретират леко и безспорно. Те пишат"... ние познаваме кипарис, храст, клон, лилия, минзухар, някаква розетка (кръгъл орнамент, наподо­бяващ цвете). Ние виждаме на диска и изображение на животинския свят например: гъсеница, пчела, делфин, гълъб, летящ сокол, държащ в ноктите си малък двоен щит, глава на газела, одрана кожа, кравешки крак, две предмишнечни кости, кози рог. Виждаме бягащ човек, пленник със сковани за гърба ръце, жена с набедрена превръзка и с разголена гръд, дете, глава на мъж с та­туирани бузи и друга глава с украса от пера. Ние можем да видим и оръжие, например шлем, кръгъл щит, двойна брадва, натегнат лък, а също така дом, колона, кораб, кобилица (геранило), ъгломер, отвее, триъгълник и т.н. Освен това, ние забелязваме някои рисунки, смисълът на които извиква съмнение или не се поддава на раз­гадаване. Обаче в това, че е така, както и останалите изобразяват нещо, няма съмнение." 

(Препечатано от книгата "Тайни древних писмен" -Москва 1976 г.) 

Според Александър Кондратев, "Книга о букве" 1975 година изд. Советская Русия, текстът на фесткия диск е 241 знака, при което 45 знаци се различни един от друг (не се повтарят ). Кондратев пише, че знаците имат отчетлив рисунъчен характер и може без труд да се раз­познае кого или какво изобразяват: хора, отделни чо­вешки глави - с шлемове от пера или без тях, глава на котка (или на животно от семейство котки) летящи пти­ци, седящи птици, глави на овни, изображения на оръ­дия, кораби, оръжия, растения, съдове и други. 
На 14-та международна конференция на античниците от бившите социалистически страни в Еревен през май 1976 година - българският учен академик Владимир Ге­оргиев представи собствена дешифровка на текста на фесткия диск. Той изхожда от следните съображения: дискът е датиран към XVII век пр.н.е. и се отнася към догръцката епоха на остров Крит. Древните историци съобщават, че по това време на остров Крит са живели термилите. По-късно това племе се е преселило в Ликия, югозападната част на Мала Азия и започнали да се на­ричат ликийци. По такъв начин термилският език трябва да бъде родствен на ликийския, който ни е известен от десетки надписи. 
Текстът на фесткия диск и от двете страни общо се състои от 259 знаци много от които се повтарят. Само 46 знаци са различни. Вертикалните чертички отделят група знаци - думи или словосъчетания. Владимир Ге­оргиев определя, че писмото е родствено на критското сричково и на лувийското пектографическо писмо. На основание на това сходство той прави извод, че писмото на диска е сричково. 
Ако тези предположения са верни, то може да се прис­тъпи към дешифровка на текста, само като се ръководим от определени правила: 
- Всеки знак означава сричка - гласна или съглас­на плюс гласна и фонетически съответства на първата сричка на лувийската дума, обозначаваща изобразения предмет. 
Знаците, имащи аналогия в критското сричково или лувийското пиктографическо писмо, трябва да имат съ­щото или близко на тях фонетическо значение. 
- Установените фонетични знаци трябва да доведат до прочитане на лувийски думи. 
Изхождайки от съдържанието на критски надписи Владимир Георгиев предполага, че в диска безусловно могат да бъдат написани лични имена и географски наз­вания. 
Отначало ученият установява фонетичното значение на 10 знака, съставляващи лични имена, разпростране­ни всред ливуийците (в текста такива имена са 11), а след това постепенно разкрива значението на всички останали знаци, начертани на диска. 
Текстът се оказал донесение, осветяващо събитие на югозапад от Мала Азия. Това е донесение, изпратено във Фест и предназначено за царя. 

СТРАНА "А" НА ДИСКА 

"Когато Яра се отправи на поход срещу Лилимува, ко­гато се отправи и не успя. Ярамува го отстрани, прогони своя любимец и той сам унищожи Лилимува. 
Тархумува обаче реши относно Яра той да се оттегли на почивка. 
Тархумува беше в лоши отношения с онзи Лилиму­ва. Тархумува обаче реши относно Яра да се оттегли на почивка в двореца. Сандапия и Апуимува избягаха (се оттеглиха) към областта на Самос. Упарамува ме срещна разгневен за своя (накърнен) интерес. Рунда обаче уп­ражни насилие и го отблъсна. Сарамува се оттегли при Ярамува." 

СТРАНА "Б" НА ДИСКА 

"Сарма обмисля и крои свободно своя план: Той на-съсква, Илион (= Троя) го подстрекава, но аз се пазя. 
Сарма, разгневен относно Ефесос, взе решение в своя полза. Илион го подстрекава. 
Сйрамус се освободи, пристигна и упражни насилие, Илион го насърчи. 
За унищожение на Ярину той отиде в Ялилос, нало­жи тежък данък, но прояви снизхождение и се оттегли в Газена. 
Но Яра се гневи за унижението. Яра събра житото (ре­колтата), осигури ми едно щастливо пребиваване и се кълне, че не ще създава неприятности, понеже това не е в негов интерес. Сандаптимува." 
Ще цитирам и книгата "Когда молчат письмена" - из­дадена през 1969 година от издателство "Наука", където на авторите се е удало да покажат че по принцип тестът на диска на Фест може да бъде "прочетен" на всеки език, тъй като обемът му е толкова малък, че при желание може да се "нагласи и пригоди" всяко "четене" и да се "прочете от надписа всякакво съдържание". 
На 5 август 1995 година вестник "Стандарт" публику­ва последната новост в разчитане на известния диск в статия под заглавие " Ритъмът в стиховете на Илиада е роден в Африка". Сензационното съобщение е препеча­тано от италианския печат и го цитирам дословно: 
"Слепият гений Омир е заимствал хекзаметъра от пиг-меите". Хекзаметърът - фундаменталният стих на епичната поезия, оставил на човечеството безсмъртни произведе­ния на Омир до средновековието, не е гръцко изобре­тение. Първи са го използвали пигмеите - преди 3500 години". 
Автор на откритието е доцент Карл Фердинанд Рус -филолог и археолог, преподавател в университета Бари в Италия. 
След дългогодишен труд Карл Рус успял да разчете пиктографските и логографските надписи разположени по спиралите на диска и в тях той открива партитура за хекзаметър: музикална модулация съставена от шест дълги срички, единадесет къси, цезура, вариации на съ­щия хекзаметър за музикален акомпанимент. На втора­та страна на диска се вижда изображението на юмрук - символ на пигмеите (името им идва от PUGME - юм­рук). Именно този народ, съставен от дребни хора, насе­ляващи екваториална Африка, е измислил хекзаметъра, който не подхожда на ритъма на гръцкия език. 
В последната си публикация на тема "Диска от Фест" Карл Рус обяснява произхода на диска, като твърди, че глиненият диск е копие от оригиналния диск, изработен от масивно злато някъде около XVI - X век пр.н.е. Спо­ред Рус дори и Омир е имал възможност да се сдобие с копие на диска изработен от волска кожа. Археологът успял и с голяма точност да определи и годината на из­работването на диска - на основата на надписите върху теракотената чаша от Питекуза, съхранявана в музея в Исхия: 724 г.пр.н.е. Това е годината на XIV олимпиада, от когато е и първото споменаване на името на автора на "Илиада" и "Одисея". /Кориере дела сера/ 
Няма да коментирам разчитанията на нито един учен. Всеки има право да публикува това, което е успял да разшифрова, още повече, никой до този момент не е ус­пял да представи убедителна методика за разчитане на загадъчната писменост, изразена под форма на пикто-графски знаци. В началото споменах, за диска са писа­ли много учени, включително и български. Като любо­знателен човек и аз проявих желание да се опитам да дешифрирам диска. Разполагах с фотографиите от две­те страни на загадъчния диск и започнах да проучвам всичко, каквото се публикува в пресата. Една година най-старателно изучавах всеки знак от диска и тълко­ванията за него от други лица, търсех съвети от про­фесионалисти, занимаващи се с древни знаци, с астро­лози, хералдисти и съвременни дешифровчици, но уви. Не стигнах до никъде. А лаик като мен без задълбочени познания върху древните писмена и езици напразно би дирил разковничето за разчитане без странична помощ. Но нали пък специалистите по древни писмена не успя­ват да разгадаят какво е написано? Не следва ли от това извода, че знаците върху диска не са писменост и че не грябва да се търси аналог в тяхната древност? Освен това от многобройните публикации е видно, че аналог няма и до този момент не е открит. Тогава? Тогава на чо­век му идва на ум едно изказване на Айнщайн. Запитали го как се правят открития и той заявил: "Когато учени­те достигнат до резултат да не могат да решат даден проблем, все ще се намери някой двойкаджия, който ще открие решението". 
Уви, и аз съм получавал двойки, но нищо не можах да реша. Явно, тук не трябва да се намесват двойкаджии, а хора с по-други знания и възможности. Нека продължим с фигурите и решим въпроса с дешифровката на диска. 
И за най-непредубедения любител, разглеждащ зна­ците върху диска е ясно, че те са взаимно свързани и това е една история, разказана в картини, подобна на съвременните комикси. Впечатляваща е реалистичност-та на изобразените щамповани картини, които по недву­смислен начин рисуват съвременни обекти, като НЛО във вид на "капак", витлов кораб, архитектурни постройки, космонавти. 
Археологията е наука, боравеща с доказателства и за съжаление не може да приеме, че преди пет хиляди го­дини на земята са били конструирани витлови кораби, самолети и "летящи чинии". 
За това са нужни доказателства, а те не съществу­ват. 
Далеч съм от мисълта да се игнорира науката, защото всичко което дължи човечеството за своето развитие се основава на науката - тя ще бъде и тази, която ще ни даде бъдещите знания, но като всяко нещо в природа­та, което има свое развитие и привиден покой, така и науката според мен събира сили да преодолее застоя в някои области. Тъй като в диска се търси тълкуване на пиктографските знаци, дори се намесва така нареченото от учените "Линеарно писмо А", искам да изразя мнени­ето на моя Учител - подобна писменост не съществува. Учените занимавали се с изследването на този вид знаци твърдят, линеарните писма са предвестници на писме­ността, но според Учителят това не отговаря на истината. Той счита, че няма линеарни писмена, а знаци, носещи специфична информация. А този вид наричан "линеар­но писмо А" не е предвестник на нито една писменост в света. 
Трябва чистосърдечно да призная, след една година на упорит труд по диска, бях там откъдето започнах. Ни­каква допълнителна помощ не ми даде възможност да направя крачка напред. Осъзнавах, помощ ако трябва да се търси, трябва да бъде дирена по други пътища. И както винаги в подобен случай помощта за разчитане се надявах да получа от моя Учител. И щастливият момент очакван тъй дълго, настъпи. Със затаен дъх очаквах да чуя тайната - какво говореха и показваха странните фи­гури. 
В работната зала сме, на големия екран Учителят е прожектирал Диска на Фестос и коментира произхода му: 
- Глиненият диск е изработен в Никозия, на остров Кипър, а не на остров Крит. За това учените не могат да открият от къде е глината, с която е изработен. Отбеля­зал си мнението на италианския учен Карл Рус, че ори­гинала на диска е изработен от злато. Не, не, дискът е изработен от глина през 1792 година преди новата ера. Стоял е на поставка пред входа на една велика фило­софска школа на остров Крит. Неин управител и Учител е бил философът Перикъл. Перикъл обучил 385 учени­ци, които признавали Слънцето и е имало единство в ця­лата вселена. Това е най-големият нравствен и морален закон - стремеж на човека към възвисяване, към един­ството на един Бог във вселената. Тиряни, Мазомити и Елини били единни в това учение. 
Учителят замлъкна за миг, усмихна се и с патос на до­волство в гласа добави: - Това е една история оставила светла диря от своето минало - Загледа се внимателно в екрана, после се обърна към мен: - Знаеш ли, няко­га 11532 години, преди новата ера остров Крит е бил свързан с продълговата ивица земя на запад. Сега ри­фът под морето отново се подготвя да се появи навън... Интересен е и белият риф под земята, в планинските възвишения на острова. Един ден археолозите ще откри­ят там много красиви статуи. Времето наближава. Но да се върнем към диска. Той се "чете" по посока обратно на часовниковата стрелка. Така, както се върти земята. 
Ще започнем от централния знак - розетката. Тя е символ на слънцето и се тълкува по следния начин: 
1. "Единството на нашата вселена се дължи на слън­чевия огън и светлина - животът се роди, разви и про­дължи от слънцето." 
- За нашето Слънце ли става въпрос? То ли е създа­телят на живот в целия космос? 
- Духовното Слънце... Коментирахме по този въпрос, Ученико. Втората фигура е на крачещ човек и означа­ва: 
2. Човек (искащ, търси да узнава, търси истината). "Човекът започна окуражено да крачи напред, за да об­хване знанието". 
Третата фигура е факел, затворената светлина, скри­тата светлина и се чете: 
3. "Единството между небето и земята освети със свет­лина петата раса и й постави задача да промени досе­гашните си представи чрез учението на седемте духовни центъра на нашата планета". 
- Кои са седемте духовни центъра? 
- Тези на тайните духовни школи в Америка, Африка, Азия, Австралия, Европа, и по една в Шамбала и Агарта. 
- И как човек ще ги открие и посети? 
- Теб, как те открих? Всеки който има призвание да извърши дадено дело ще бъде призован за ученик в една от тези школи. 
Гледам на екрана прожектирания диск, неразгадан и криещ старателно тайна, който днес започна да разкри­ва словата на едно далечно минало. Учителят посочва, незабележими на пръв поглед фрагменти, от съответния знак на диска, обяснява неговото значение и аз запис­вам казаното. 
Скъпи любознателни читатели, ще продължа да из­броявам всяка част от фигурите, за да добиете реал­на представа какво изразяват те, като имате предвид, че не всичко разкрито от Учителят е изложено. Тук ви поднасям значението на фигурите, но без тяхното мно­гопластово съдържание. Може би някога, в бъдеще да срещнем подобни знаци, изработени в други дискове: 
4. - фигура - "Човекът окуражен да обхване знани­ето." (Крачещ мъж, държащ в лявата си ръка пламъка, светлината.) 
5. - "Дървото на познанието, на знанието. (Кипа­рис)" 
6. - "Противоположността на небесните и земните за­кони ще бъде задача за петата раса да работи за тяхното единство. Силата на разума, която ще приближи това единство ". 
7. - "Отвориха кръга, осветиха знанието." 
8. - "Петата раса". 
9. - "Неразбиране закона на развитието. Обратна представа." 
(Кръста символизира земното и духовно развитие. Духовното развитие изправя човека на крака.) 
10. - "Седемте духовни центъра на нашата планета,
които излъчват духовни знания."
11 . - "Явяват се отгоре висши центрове (трептения) на главата." 
12. - "Естественият проблем за общ живот в Космоса и духовен проблем" (Знака на Слънцето). 
13. - "Човек отново започна да търси". 
14. - "Скритата светлина". (Затворен горящ факел. Духовното знание е затворено.) 
15. - "Подготвени условия за петата раса." 
16. - "Разпределение на разума чрез духовна светли­на." (Влиза в разума духовна светлина.) 
17. - "Волята да се дълбае (да се чука) по небесната светлина. 
(Чукчето - Волята да се чука по небесната светлина - именно това е Вярата). 
18. - Крачещ мъж, вдигнал глава нагоре, държащ в лява ръка "светлина" и с дясната си ръка, с пръст надолу към земята, сочи върха на дървото. 
"Земните; знания в съчетание със седемте духовни цен­търа - човек бърза да достигне върха на тези знания". 
19. - "Създават се условия за познанието, за абсо­лютното познание". (Дървото на познанието, на абсо­лютното познание е набъбнало). 
20. - "Седемте духовни центъра на нашата Земя". 
21. - "Човек се въоръжи със знание, за да разбие загадките на световната истина. Знанието в природата и Духовните светлини, които движат нашата планета". (Млад мъж с дълъг нос и светещи излъчвания на гла­вата. Духовният център още не е развит. Брадата му се изостря . Носът и челото му са все още на една линия (носът остър). 
22. - "Седемте духовни центъра." 
23. - "Природните закони" (Факелът). 
24. - "Връзката с извънземна цивилизация идва на помощ на човека, (фигурата на самолета). 
25. - "Сила на мисъл, знания, събрани от земния опит." 
26. - "Проучване на Земята, на която живеем." (НЛО, изкуствен спътник). 
27. - Началото на втория триъгълник на пентаграма, който кръстосва първия. Първият е за материята, а вто­рият за духовната еволюция. 
28. - "Започват издънките на различните духовни учения. (Човек седнал в поза на йога, разтворил голяма книга пред себе си и устремил поглед нагоре.) 
29. - Кръстът вече оживява. Материалните сили, кои­то поставят човека в хоризонтално положение, наравно със земята, трепват и оживяват. 
30. - Духовната половина. (Вътрешният триъгълник разтваря повече своите страни.) 
31. - "Копнежът да се лети нагоре." 
32. - Равновесни везни между. 
33. - "Разрасналото се съзнание". 
34. - "Седемте духовни центъра на нашата планета". 
35. - "Човек се подготви да излезе от една закосте­няла философия. (Глава с брада и светлина на главата, превит - да излезе от черупката на една закостеняло знание). 
36. - "Наново изпъква факелът на знанието." 
37. - "Връзката с планетите". 
38. - "Връзката с духовните центрове." 
39. - "И разгаряне на висшите умствени центрове в главата на човека 
40. - "И Диоген понесе факелът на откритието." (Мъж­ка фигура с глава вдигната нагоре. В лявата ръка носи фенер.) 
41. - Вътрешният триъгълник на пентаграма. 
42. - "Силната воля за търсене на верни знания." 
43. - "Увеличаващата се духовна светлина". 
44. - "Което се съпътства с едно природно бедствие." (Корабът с носа надолу). 
45. - "И вече установена истинската причина за чо­вешкото изправяне на крака в природата." 
46. - "Но все пак закодиран под мистично прикри­тие." 
47. - "Свределът на знанието с който човек дълбае." 
48. - "Връзката с извънпланетните съобщения." 
49. - "Силата на духовните центрове в нашата земя." 
50. - "Човекът с вътрешната си духовност измени и физиономията на своето лице." 
51. - "Все повече и повече се снемат труфилата на различните философски течения. Волята нараства да се върви към ." 
52. - "Междупланетни (скафандър) връзки". 
53. - "Четирите земни и духовни религии." 
54. - "Затвориха кръга на човешкото знание." 
55. - "Петата раса." 
56. - "Изправиха здраво на краката си." 
57. - "Духовните светлини върху нашата планета." 
58. - "Бяха осъзнати вече от човека, който криеше своите умствени възможности." 
59. - "Стремежът на знанието." 
60. - "Връзката с извънпланетна цивилизация." 
61. - "Седемте духовни школи." 
62. - "Човекът, търсещ божествени истини." 
63. - "Във връзка с другите разкрития, които човек получи. Студената светлина на Диоген не задоволи тръг­налия към всестранни знания човек . 
64. - "Живецът на човешката душа". (Вътрешният ъгъл на вторият триъгълник на пентаграма). 
65. - "Волята към търсене на реални знания." 
66. - "И търсене на вътрешна светлина в човека." 
67. - "Се подсилиха от една голяма земна катастро­фа." (Кораб обърнат с носа надолу. Вижда се витлото, ръчка за управление. Корабът е построен на ракетен принцип, има електромагнитни двигатели.) 
68. - "Което окончателно изправи човек на неговата истинска сила." 
69. - "И той разбра, че неговите идеали трябва да се развиват между тези сили." 
70. - "Постепенно физическото развитие на човека във връзка с духовните астрални чакри." (Фигура с ука­зание за развитието на астралните центрове на човека: на "опашката", гръбнака, слънчевият възел, сърцето.) 
71. - "След преживени страдания и катастрофи у чо­века се развиха връзките на физическата част с чакри-те на опашния център, гръбнака и сърдечния център. Човек отново се изправи пред тайната на божествения скрит пламък." 
72. - "Слънцето." 
73. - "Човек обърна лице към Слънцето и отново на­мери началото на своето лично духовно усъвършенст­ване. Той отново се видя като един малък микрокосмос, във връзка с целия космос." 
74. - "В него нарасна стремеж за полет към небето." 
75. - "Тогава възникна и обучението на човека и се насочи към висшите духовни изяви - изкуствата." 
76. - "Явиха се богоугодни мъже у които се удостоиха с висшите дарби на извънземна връзка и тогава възник­на връзката между единния физически човек и духовни­ят човек. Насочиха се усилията за духовни изяви." 
77. - "Красотата се издигна като слънчев култ на зе­мята." 
78. - "Създадоха се музикални инструменти, които да изявят една по-висша хармония на чувствата." 
79. - "И влезе духовна светлина вътре в човека." 
80. - "И човек се почувства силен и мощен със слово­то и неговото слово имаше светлина." 
81. - "Петата раса осъществи началото на своето аб­солютно проглеждане." 
82. - "Насочиха се усилията да се намери допирна точка на онази диалектика, която разделяше досега не­бесното от земното знание." 
83. - "Човек облече тогата на пътник, за да изучи и свърже духовните центрове на земята със своето лич­но развитие, с възпламеняване короната на една висша връзка."
84. - "Седемте духовни центъра осъществиха из-вънпланетна връзка 
85. - "С развитието на 6 и 7 център в човека пламнаха висшите центрове на главата - на словото и на висшите добродетели." 
86. - "Петата раса задиша пълноценно." 
87. - "Двигател в този живот стана висшият стре­меж." 
88. - "За връзка с извънпланетарни цивилизации." 
89. - "Оформяне принципа на любовта." 
90. - "Когато се раждаше принципът на една нова фи­лософия." (Вътрешни борби, тежък физически период на страдание на човечеството Вторият триъгълник на пен­таграма - левият ъгъл на вътрешния триъгълник.) 
91. - "Един идеал, който от вътре се разяде". (Камък разяден от червеи.) 
92. - "И пак останаха като най-реални седемте духов­ни центъра." 
93. - "Човекът, който мисли върху великите истини и проблеми, ("запалена е короната върху главата, фи­гурата се свързва със светлината със следващата, ска-фандъра.) 
94. - "МЕСИЯ се яви, затвърди и установи принципите на ново развитие." 
95. - "Неписани закони на едно учение, което прави от жезъла - антена с духовни принципи." 
96. - "Духовни принципи. И от камъка прави антени за духовна връзка 
97. - "Седемте духовни центъра, които пазят нашата земя." 
98. - "Светлината." 
99. - "Изкачване по духовната стълба." 
100. - "Осъзнаване разпятието като две могъщи сили - земната и духовната. Установиха се три здрави прин­ципа на духа." 
101. - "Земята стана достойна за ракетно посеще­ние." 
102. - "Което създаде нова музика." 
103. - "Оживиха се духовните центрове и привлякоха свои почитатели В небето се явиха също знамения." 
104. - Образ на човешко лице, обърнато на ляво го­вори . 
105. - "Стана известно името на фараона." 
106. - "РАЖДАНЕ НА МЕСИЯ." ДЕТЕТО С РАЗТВОРЕНА КНИГА ВУРХУ КОЛЕНЕТЕ Е ИСУС ХРИСТОС. 
107. - "Житен клас пълен от 1 до 1000 зърна. Размно­жението." 
108. - "Човекът поставен да дебне..." 
109. - "Поход на тъмнината срещу светлината." 
110. - "Минаване на духа в едни сгъстени духовни страдания. Лишаване от всички материални облаги на духа." 
111. - "Стълбата на посветените." 
112. - "Трите преображения през които трябва да мине човек: духовната мъка, удостояване да стъпи на стълбата на духовното развитие и преобразованията на духовното в него." 
113. - "Отвор в духовните мистерии, връзка за спасе­нието на човека 
114. - "Удостояване главата на човека с короната на посветените." 
115. - "Изграждане на Соломоновия храм" (Соломон е включил в неговото изграждане цялото духовно разви­тие на човека. Куполът изобразява корабът на духовно­то пътешествие на човека. Долната част на храма - зем­ните борби на човека.) 
116. - "Очертан е символичният път на духовното чо­вешко развитие". (Минаване в развитието на вътрешния триъгълник за духовно събуждане на другите тела.) 
117. - "С помощта на волята си и добродетелите си, той човекът, вече носи духовната светлина в себе си и тя му дава подтик към великото преображение, което очаква човека." 
118. - "Дървото на познанието." (То набъбва, изпълва се с живот, започва да живее.) 
119. - "Оживяват светлините на седемте духовни цен­търа върху Земята.) 
120. - "Човекът разви напълно своите добродетели, които го доближават до Бога. Обожественият човек." (Човек с корона на главата. Неговият радар с който се движи навсякъде.) 
121. - "Отворен ъгъл на изток, който е за новия живот на човека при нови електромагнитни влияния и светли­ни.) 
122. - "Второто развитие, в което човечеството ще влезе в своя съдбоносен път. 
123. - "Задачите на фараоните беше да съхранят ис­торията на пирамидите. Да опишат библейският път на човешкото развитие." 
124. - "Една далечна небесна катастрофа, която ще определи рязко по нататъшният живот и съдба на нашата планета. Тя ще се разпадне и ще завърши нейната зада­ча в космоса, след пет милиарда години. Ще се създаде нова гравитация, която ще преустрои цялата вселена." 
Записал съм знак по знак продиктуваното тълкуване. Запленен съм от древната мъдрост и предсказания за развитието на човечеството до седмата раса. Невероят­но... 
Преди да изкажа впечатлението си от наученото, Учи­телят продължи с поясненията: 
- Дискът е една истинска илюстрована книга за ми­налото, настоящето и бъдещето на земята. В него са за­писани най-важните събития, които са настъпили или тепърва ще настъпят. Тук всяка фигура се равнява на десетки изписани страници, а целият диск от двете стра­ни е сравним с обема на библията ... 
Знаците върху диска са предназначени за определен кръг посветени ученици на философската школа. За да се достигне до разчитане на знаците, учениците са пола­гали изпити върху наученото и са придобивали различни степени на посвещение. Не всички са достигали степен­та, с която са могли да разчитат знаците по диска. 
Гледам с нескрит интерес фигура по фигура, в свет­лината на едно ново знание и си мислех колко неве­роятно бе, че преди хиляди години са отпечатани на Нс1й-обикновен глинен диск самолети, ракети, НЛО и е предречено бъдещото развитие на земята. Колкото по-задълбочено разглеждаме знаците, толкова по-обстойно Учителят ми обяснява тяхното значение и нито веднъж, колкото и опити да правех, като се връщах на вече раз­гледан знак, той не даде друго тълкуване, освен онова, което вече е разтълкувал и е записано от мен. 
Уверен съм в думите му, участвах в процес на едно творческо дело и разбрах как и най-малката чертичка в рисунъка на фигурата има строго определен израз на дума и значение. На моя Учител днес дължим този раз­шифрован текст, дошъл до нас от древността. 
Допустимо е през изминалите години отпечатаните знаци и фигури върху диска от Фест да се тълкуват спо­ред тогавашните знания и достижения на науката и тех­никата, но е недопустимо днес да се разчитат по този неприемлив начин. Недопустимо, защото днес са преосмилени постиженията на древността и макар и да няма преки доказателства за високо развита цивилизация в предисторическо време, то имаме описания за летател­ни апарати и мощни оръжия от "Махабхарата", "Попъпвух", и други древни книги на народите. С това искам да подскажа че на обикновения глинен диск са отпечатани древни символи за високо развита цивилизация, че ди­скът не е служил за украшение, а е бил предназначен за хора, посветени в миналото, настоящето и бъдещето развитие на човечеството. Тъй като не искам да обре­менявам читателите си с цялостна публикация за всяка една отделна фигура, затова ще се спра само на някои от най-характерните отпечатъци, така както ми ги раз­тълкува моят Учител. Той каза: 
- Да разгледаме много внимателно един факт за кой­то учените допускат сериозна грешка. Те считат, че ди­скът се състои от 259 знака, много от които се повтарят. Решават, че само 46 знака са различни и грешат. Знай, фигурите не се повтарят! Те си приличат едни с други, но не са идентични. Това не е в резултат на клишето, което не е удряло равномерно, а е съзнателно видоизме­нено, защото и най-малките изменения имат съвсем дру­го тълкуване. Да вземем за пример отпечатъците на ня­колкото човешки глави в профил в диска. Като сравним профилите им, виждаме, че на най-първия профил носът и челото се намират в една права линия, а на останалите фигури носът постепенно се отклонява от челото, като достига сегашната човешка форма, която притежаваме. Това подсказва развитието на човешката интелигент­ност, а осветените части в тези профили представляват указание за съзнателната и духовна същност на човека в своето развитие. 
Установихме, че всички "почти идентични" повтарящи се знаци и от двете страни на диска носят същите раз­личия, както вече и споменатите профили на човешки глави. 
Учителят увеличи на екрана фигура от диска и се по­яви НЛО - отпечатъка тълкуван някога като "капак на тенджера". Уголеменият "капак" си имаше купол, а под него ясно личаха следи от охладени въздушни струи. Интересно, какво ли бихте казали за фигурата на "капа­ка" ако видите нейна самостоятелна фотография, пуб­ликувана във вестник или списание? Знам, няма изоб­що да се замислите какво виждате, защото веднага ще определите - това е НЛО. И ще бъдете прави, фигурата действително представлява НЛО. Защо съвременните изследователи не погледнат с друго око отпечатъците на диска от Фестос и да открият, че ясно личи НЛО, а на корабите очевадно се виждат витлата им. Прави впечат­ление, че корабите не са отпечатани с мачти и платна, което би било реално за времето, през което е създаден диска, а са изобразени със съвременно витло и уред над кърмата, подсказващ недвусмислено, корабът се е дви­жил с друг вид енергия, непозната до днес, но която на времето е съществувала, и един прекрасен ден ще бъде открита от човечеството. 
А фигурите на изящно отпечатаните странни "риби", наподобяващи на съвременни космични ракети, дори не изискват коментар. Съвсем реално се вижда, това не са риби, а космични кораби от висок клас. Що се отнася до крачещият човек, той не е ли представител на новия човек, поел следващото развитие след съответния земен катаклизъм, бил той под формата на потоп, на ледников период или космична катастрофа. И все пак нека не за­бравяме, отпечатъците са правени преди 3800 години, когато според днешната наука не би могло и да се фан­тазира за самолети, летящи чинии, кораби движени от магнитни двигатели, захранвани със слънчево гориво и т.н. 
Ще попитате, предлагания по-долу текст, като дешифровка на диска от Фест може ли да се приеме за достоверен? Научно погледнато това е недоказуемо, няма методика за разчитане, нито са представени други аргументи, макар и косвени в подкрепа на дешифровка-та. Следователно възможността е, да се разглежда като хипотеза, или да се възприеме като измислица, която всеки би могъл да съчини. Решението е ваше. 

СТРАНА "А" 

Единството на цялата наша вселена се дължи на слънчевия огън и светлина - животът се роди, разви и продължи от Слънцето. Човекът, търсещ да узнава скри­тата светлина започна окуражен да крачи напред, за да обхване знанието. Единството между небето и земята осветиха със светлина петата раса и поставиха задача, да промени досегашните си представи чрез учението на седемте духовни центрове на нашата планета. И тогава върху главата на човека затрептяха висши центрове, но едновременно с това човек получи и един тежък урок -потъването на Атлантида. Естественият проблем на общ живот в космоса и духовно извисяване отново възник­на и човек отново започна да търси скритата светлина. Подготвените вече условия на петата раса се вляха в разумна духовна светлина и назря волята да се хлопа по небесната светлина. Човек забърза да достигне аб­солютното познание чрез духовните центрове на земя­та и се въоръжи със знание. В тази борба за знание се изнасят на преден план ту духовната светлина, ту природните закони, което продължи до идването на помощ на извънземни цивилизации. Тогава човек със силата на мисълта си и земния си опит започна да проучва земята, на която живее. Започна духовна еволюция и издънки на различни духовни учения. Правилното разбиране на духовните потребности и копнежът да се лети нагоре из­равниха разрасналото се съзнание с духовните центрове на земята и човек се подготви да излезе от черупката на една закостеняла философия. Отново изпъкна факелът на знанието, връзката с планетите, връзката с духовните центрове, с умственото израстване на човека. И Диоген понесе факела на откритието. Нарасналото духовно раз­витие, силната воля за търсене на истински верни знания и увеличаващата се духовна светлина бе съпътствано с едно природно бедствие и вече установена истинската причина за човешкото изправяне на крака в природа­та, но все пак това се вършеше при едно прикритие. Свределът на знанието задълба отново за друга връзка на извън планетни съобщения. Духовните центрове от­ново отвориха вратите си и това доведе до промяна на културата на човека. Волята напираше да се върви към междупланетни връзки и четирите духовни религии за­твориха кръга на човешкото знание. Петата раса стъпи здраво на краката си, защото духовните сили бяха вече осъзнати от човека. Стремежът към знанието, връзката с извънпланетна цивилизация и земните духовни шко­ли направиха от човека търсач на истината. Откритието на Диоген не задоволи човека. Тогава духовният стре­меж, волята за реални знания и издирване на вътрешна светлина в човека се подсилиха от една земна катастро­фа, която окончателно изправи на крака човека и той разбра - неговите идеали трябва да се развиват между тези сили. Постепенното физическо развитие на човека в непосредствена връзка с духовното му развитие отно­во го поставиха пред тайните на скрития пламък. Човек пак обърна лице към слънцето и в него отново нарасна стремежът за полет към небето. Възникнаха изкуствата и човешките усилия се насочиха към изява на духовни прояви. Красотата се издигна в култ на земята, създадо­ха се инструменти за свирене, духовната светлина влезе в човека и той се почувства силен и мощен със слово­то си. Петата раса осъществи началото на своето абсо­лютно проглеждане. Насочиха се усилията да се намери допирна точка на онази диалектика, която разделяше досега небесното от земното знание. Човек облече то­гата на пътник, за да изучи и свърже духовните знания на земята със своето лично развитие и тогава с помощта на духовните земни центрове се осъществиха извънпланетни връзки и човек разви висши добродетели. Петата раса заживя и задиша пълнокръвно. Двигател в този жи­вот стана висшият стремеж за връзка с извънпланетна цивилизация. Заедно с оформянето на принципите на любовта се раждаше и принципа на една нова филосо­фия. Един идеал се разяде отвътре и пак останаха като най-реални духовните центрове. И тогава се заговори за помощ. Месия се яви и установи принципите на ново духовно развитие. Седемте духовни центрове, които па­зят нашата Земя се изпълниха със светлина и красота. Човекът се изкачи нагоре по духовната стълбица, ос­ъзнавайки двете могъщи сили - земната и духовната. Земята стана достойна за ракетно посещение. Създаде се нова музика. Оживиха се духовните центрове и при­влякоха свои почитатели. Тогава мъдреците съобщиха на фараона за раждането на Месия и вестта се разнесе. Цивилни и мобилизирана стража задебнаха. Духовните страдания по стълбата на просветлението преобразиха човека, като му дадоха короната на посвещението, а Со­ломон издигна своя светъл храм на учението. Очертан бе символичният път на духовно развитие, а човек по­несе духовната светлина в себе си. Дървото на знанието даде плод. Запалиха светлините си духовните центрове на земята и човек получи пълно развитие на своите до­бродетели. 

СТРАНА "Б" 

Духовната еволюция, по която ще се изкачи човек и знанията, които отчасти ще разкрие потъналата Атлан­тида, ще го подтикнат към търсене на скритото духовно знание и тогава светлина ще се влее в човешкия разум. Духовното развитие ще съживи вярата и петата раса ще се върне към древните учения. И тогава върху главата на човека ще заблестят висши центрове. Новите изку­ства ще разширят духовната еволюция и човек ще по­търси и открие висшият пламък, който ще стане основа за бъдещите междузвездни пътувания. Ще се заговори за идването на Месия и за духовно развитие, през ко­ето трябва да се премине. Новата диалектика ще заси­ли копнежите за полети към звездите и за нова техника на мислене и знание. Древните храмове на знанието ще увеличат вярата за духовно развитие. И духовното раз­витие ще издигне човека и ще му даде нова светлина. Петата раса ще разшири духовната си еволюция и ще получи допълнителна светлина. Потъналата Атлантида ще продължи да разкрива тайните си и вярата у човека ще се затвърди изяснявайки си причината за човешкото изправяне на крака. Под скритите упътвания на Месия в човешкия разум ще влезе духовна светлина и ще се заговори за една звезда и за пътя, по който може да се стигне до нея. Еволюцията, по която ще мине човек, за да се изкачи по духовната стълбица ще му покаже пътя към тая звезда. И тогава дървото на знанието ще даде плод в изявяване макар и под прикритието на Месия от тази звезда. Месията ще даде нова светлина, която ще се влее в човешкия разум и ще отлети към звездите. И човек осъзнал принципите на своето съществуване чрез полети ще увеличи знанията на мозъчните си центрове, чрез ракети ще се търси новия пламък, а копнежът за полет към други светове ще подтикне петата раса към възстановяване на древните знания. Човек смело ще се втурне с ракети нагоре към осъществяване на връзки с нови звезди. Духовната осъзнатост ще се изравни със скрития пламък. Петата раса ще се обогати с нов пламък от древните храмове на знанието. Погрешното учение ще рухне и човешкият живот ще се устреми към знание за нови светове. С помощта на Месия човек ще обърне очи към Слънцето и тогава потъналата Атлантида ще му даде нова светлина за истината. Новата музика и изкуство ще развият духовния пламък и човек ще получи нови зна­ния. Шестата раса ще получи короната на посвещението и древните знания ще осветят пътя за духовна светлина. Атлантида ще разкрие загадките за пчелата и царевица­та и знанията ще се обогатят с нови стремежи. 
Духовното развитие на човека ще му даде крилете на знанието, което ще създаде нова светлина и жела­ние за истината. Човекът ще закрачи смело към дървото на знанието. Тогава пирамидите ще му разкрият тайни­те си и духовната вяра на човека ще го подтикне към тайнствения пламък. Седемте духовни центрове на на­шата земя във връзка със знанията на древните храмо­ве ще осъществят ракетна връзка. Тогава истината за една земна катастрофа ще задължи човека да вярва, за да получи висши мозъчни центрове. Петата раса, която осъзна светлината и се изкачи по стълбицата на духов­ното си осъзнаване разбра истината - пътят, по който трябва да премине новото човечество, за да получи ко­роната на посвещението, в древното учение и духовните центрове на земята, за да достигне развитие на своите мозъчни центрове. 
След пет милиарда години Слънцето ще угасне а Зе­мята ще претърпи нов развой на космично развитие." 
Предполагам, досещате се за неизбежния край на майка Земя... 
Има много въпроси които ме интригуват от "прочита" на "Диска от Фестос ", и питам Учителя, дали освен не­говото тълкувание, дискът може да се прочете от друг посветен по различен начин? 
- Съдържанието на диска има един и същ прочит от всеки, който може да го тълкува и да допълни съдър­жанието, но без да променя същността която носят фи­гурите.Тълкуващият може да обогати изложението, да разкрие повече подробности, или по-малко, но пак повтарям, без да излиза от съдържаното в знака. Ако жела­еш мога да направя някои пояснения към прочетеното, които ще допълнят тълкуванията от първия прочит. 
Бързам да потвърдя, приготвям се да записвам, от­варям бележника и чакам. Той поклати отрицателно с глава: 
- Това, което ще диктувам няма да отговаря на пре­дишната номерация за значението на всеки знак поот­делно. Ако считаш, че с номерация е по-удобно, пиши. 
На екрана отново се появи диска на Фестос, Учителят уголеми централния първи знак на Слънцето и каза: 
- Няма да повтарям значението на всеки знак, а ще цитирам едно концентрирано тълкуване, като обединя­вам значението на няколко знака в едно. После сам мо­жеш да видиш и прецениш комбинациите. Започвам от центъра, детелината Слънце: 

1. "Един бог събрал в диханието си цялата неувяхва­ща мъдрост и знание, за да изхрани със знания седем раси на тази земя." 
2. "И Бог пред дървото на знанието постави велик проблем на човека: Да завладее тези знания". 
3. "И Човек се намери пред една велика загадка на небесния и земен закон - Чистата истина за сътворени­ето и единството на света и нравствения закон в чове­ка. " 
4. "Човек получи плод за онази дълбока вътрешна сила, която го свързва със Слънцето чрез нравствените норми на един боготърсителски живот, но получи и един гежък урок за своите светски уклони и кумири: потопът и потъването на една силно развита страна Атлантида." 
5. "И събра Бог отново своите богове, които бяха в помощ на Едем и за да преумножи мъдростта, любовта и милостта му към човека, създаде светлини в Централна Африка, Египет, на Олимп в Гърция, Индия, Хималаите и човек стана седмогонен стълб на свещения разум. Раз­горя се златна корона на лъчеизпускания на неговия за­работил мозък, същевременно приемател на божествени енергии." 
6. - "Издигна се епоха на великия разум за всестранна красота на човека чрез силна воля, философска мисъл и остро слово. Върху неговата глава пламтеше златна корона на пробудени мозъчни центрове и приематели на една вътрешна светлина." 
7. - "Появиха се едновременно мистичните школи на вътрешно единение с Бога и външни философски шко­ли за красноречие и воля, за да стане човек стълб в обществения живот. Разделиха се школите на разума и и,) духа, лекциите и упражненията бяха различни, но си съдействаха за общото развитие на човека." 
8. - "Духовното знание потъна дълбоко в човешкото сърце и човекът застана отново пред дървото на знание-го. Величието на Космоса тормозеше неговото съзнание. Всичко под небето и над небето стана стремеж за него." 
9. - "Животът с неговите дребни и големи тайни стана наковалня на неговия творчески мозък."
10. - "И той издигна в култ силата на мисълта, светли­ната на разума в победа над материята и създаде фило­софия на троичността на човешко същество: нисша ма­терия (с философия съответна на различните нравствени учения, нагони ), дух и необуздан разум към тайните на мирозданието. И целият обществен, политически и кул­турен живот потече при тези сили." 
11. - "Настъпи една дълга епоха на възродени и пад­нали кумири, но равновесието на света все още не беше овладял в ръцете си. Потекоха в него силите на плане-тарните лотоси, а астрологическите тайни и копнеж за извънпланетно разширяване на неговото естество стана извор на знание..." 
12. - "Получи се извънпланетно съобщение и съ­буждане, което повдигна духовния ръст на човека като звездното небе и астрологическите, математическите тайни станаха прицел на неговия стремеж." 
13. - "И човек тръгна смело с нова светлина в света. Диоген понесе своя фенер." 
14. - "Дървото на знанието даде за първи път плод чрез съюза на духовната и земната светлина. Създаде се култ за човешкото безсмъртие. 
15. - "Човекът започна да праща сигнали от земята към извънпланетни цивилизации, защото космоса оживя единен и могъщ. Получи се второ извънпланетно съоб­щение до нашите седем планети." 
16. - "Тези извънпланетни съобщения донесоха зна­ние за построяване на ракети и за връзка от земята към космоса. Движението на целокупния наш живот се свър­за с общия ритъм на една велика космична сила и хар­мония. Петата раса ще затвори кръга на познанията на човека. Сам Отец отново ще тласне това развитие чрез победа на силите на разпятието. Отново ще пламне злат­ната корона на добродетелите." 
17. - "Ще започне реално скафандрено общуване чрез наши сигнали и планетни гостувания с ракети." 
18. - "И човек ще има в ръцете си магическата пръчка на влизане и излизане из планетните орбити. Удобно и леко летене в Космоса." 
19. - "И когато човек имаше победата, знанието и мистиката, океанът погълна като орехова черупка на два пъти страната, която Бог постави като непоклатим стълб. Човекът видя своето безсилие и тръгна отново да търси разковничето на своя неизчерпаем стремеж към знание." 
20. - "Появи се многообразието на научните интереси - Слънце, Небе, скритите тайни на природата, пътешест­вията - за опознаване планетата и многообразието на философските школи, едни, които изчерпваха земните жизнени сокове и други, които третираха мистиката на една небесна наука." 
21. - "Разцъфтяха музика, поезия, поход към знания. Човекът се облече в одеждите на мислител и Бог, а небе­то разкриваше една по една светлините на своите звез-ди. 
22. - "Мракът на небето се доизясняваше чрез ракет­ни връзки. Петата раса се оформи като раса на знанието и стремеж над земята." 
23. - "Работата на пророците ще бъде затруднена от политически събития, като пречка и потъпкване на чо­вешкото съзнание." 
24. - "Всичко се облече във форма - красота, мисъл, сила. Небитието роди битието. Облече се в скафандър и божествената патерица му отговори на двата въпро­са: живот и смърт, и образът на МЕСИЯ се предсказва­ше вече, който при земна обстановка ще снеме неговото знание и ще внесе успокоение в раздвоения разум на човека." 
25. - "Издигнаха се крепости и твърдини на човешко величие и победи." 
26. - "Фараоните получиха посвещение от велики жреци и построиха чрез ракетни посещения пирамидите на новата библия и скриха тайния език на бъдещето." 
27. - "Законът отгоре се дава. Триъгълникът с връх нагоре стана основа на човешкото духовно развитие и троичността на стълба на това развитие." 
28. - "Соломон построи храма на безсмъртието. " 
29. - "Светлината на разума и сърцето ще оплодят дървото на познанието и човек ще запее най-красивия словослов на битието и неговата жива сила мъдрост." 
30. - "Финалът на човешкото развитие крие факелът на ново съществуване извън нашият планетен днешен дом." 
Екранът загасна, Учителят се изправи, станах и го по­гледнах въпросително. 
- Не е достатъчно за днес ли? - изненада се той. 
- Предостатъчно, благодаря Учителю, но това е те­кста само на едната страна на диска... 
Той се засмя, смееше се от сърце и тръгна развеселен към изхода. 
Последвах го смутен, разочарован от ненаситността на въпросите, които му изсипвах сякаш плодове от кош. Къде ли оставих възпитанието и отношението към труда на другите? 
Излязохме навън, скалната врата безшумно се плъзна и затвори зад нас. Макар и смутен бях щастлив от раз­критата тайна на древния диск. 
Привечер е, лъха прохлада, едва доловим шепот до­лита от разлистените клоните на вековните буки. От подножието на планината вятърът донася дъх на цъ­фнали липи. Скоро небето ще потъмнее окупирано от милиарди едри звезди, омайващи с искрящи светлини, но неотговарящи на нито един мой въпрос. През отво­рения прозорец ще очаквам да чуя вик на нощна птица и дълго ще разсъждавам върху думите от текста на ди­ска. Притеснявам се и за семейството си, тук мобилните телефони нямат обхват и няма как да се свържа с тях. Вярно, не е изминала цяла вечност, едва седмица, но те ми липсват... Обичам ги. 
Изкачваме, слизаме, прескачаме и заобикаляме ска­лите на връщане към манастира. Вървя умълчан и съ­средоточен в пътя, здраво стиснал в ръка бележника с разтълкуваните скъпоценни знаци от диска на Фестос. 
В тишината отчетливо отекват стъпките върху камъ­ните, вървим в крачка един до друг с Учителя. Спираме пред нашата пейка, допряна до мощния ствол на стария дъб и сядаме. Здрачът пълзи нагоре към нас. 
- Другата част от диска на Фестос ще допълним при следващото ти идване, Михаиле. Засега ще остане това, което имаш записано. То не е малко. 
Обърнат към мен Учителят ми говори тихо. Трудно виждам лицето му, то се стопява в мрачината и придо­бива очертанията на силует. Не виждам очите, устата, но думите изпълват сърцето с радостен трепет: 
- Не се безпокой за семейството. Живи и здрави са. Милан Миланов 

Няма коментари:

Публикуване на коментар