сряда, 11 април 2018 г.

ЗЛАТНИТЕ ЗАКОНИ НА СПОКОЙСТВИЕТО Част Втора


Дълбок мир значи истинско знание.

Спокойствието се храни с любовта.

Който обича Бога, се насища с мир.

Как се лекуват тревогите? — със спо­койствие и тишина.

Всяка лоша мисъл руши вътрешното царство. 

Спокойствието значи подобрена съдба. Спокойствието значи единство.


Който е придобил дълбок вътрешен мир, значи е придобил бъдещето.
Дълбокият вътрешен мир се основава на придобитата духовна светлина.
Всички нечисти са вън от спокойствие­то.
Дълбок мир значи контакт с висшия свят.
Спокойствието е дух, който се вселява само в разумния човек.
Само една истинска вяра може да прив­лече спокойствието.
Бог е дарителят на мира.
Дълбокият мир е оръжие, което побеж­дава всички външни и вътрешни изпи­тания.
Спокойствието се обновява със светли­ната.
Дълбокият мир е извън обикновеното знание.

Когато обикнеш Бога и спокойствието щете обикне: щом си спокоен, това по­казва, че Бог те обича.

Когато го любиш, възприемаш дълбо­кия мир. 

Докато човек не оправи грешките си, не може да бъде спокоен. 

Спокойствието е постижение на Висшия Аз 

Вътре в спокойствието работят разумни сили. 

Спокойният човек е същество на небе­то. 

Само спокойният човек може да внася живот в другите. 

Спокойствието е основано на висок мо­рал, в който се разбиват всички отрица­телни сили на природата.

Спокойствието, това е съединение с ис­тината.
Тревогите не могат да живеят в спо­койствието. Там те се задушават.
Спокойствието се изгражда от божествени мисли.
Спокойствието се храни от чистите отношения.
Спокойствието жйвее извън ума и сър­цето, в дълбочината на душата.
Всичко чисто носи спокойствие в себе си.
Самото спокойствие е лечебна сила.

Спокойствието показва, че пътят на чо­века е прав.
Спокойствието е мъдрост.
Спокойствието се ражда в чистия живот.
Спокойствието е проводник на светли­ната.

Спокойствието носи настроенията на небето.
Човек губи мира си само когато низшето господства над него.
Спокойствието това е песента на небе­то.
Болестите бягат от спокойствието. 

Спокойствието е ухание на чистотата. 

Любовта към Бога е творец на спокойс­твието.

(Следва)

Елеазар Хараш

Няма коментари:

Публикуване на коментар