понеделник, 19 март 2012 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧРЕЗ КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ

Всяка епоха има свое схващане за света. Тази концепция бележи със своя идеологичен печат всяка област на Живота: науката, религията, изкуството и социалните отношения.
Човечеството се намира на границата на две епохи: тази, от която сe измъкваме, и онази, на която усещаме първите стъпки. 
Старата епоха се развиваше под знака на геоцентричното схващане за света. То търсеше причинността между фактите и явленията главно в границите на нашата малка планета. 
В настоящото съчинение си поставихме за основна задача да нахвърлим новия космичен мироглед, чийто основи са положени от Учителя Беинса Дуно в основаната от Него в България „Школа на Всемирното Бяло Братство". 
Ние често ще използваме този израз на Учителя. Как ще го разбираме във философски и мистичен аспект? Космичната концепция на Учителя нe е свързана с физичната форма на някакъв колектив, народ или раса. По съдържание и смисъл, тя е духовен потенциал, който изразява космичния принцип на дадената епоха. Този потенциал-създател е един колективен процес. В този процес участват гениалните души, надарени с таланти и ерудиция във всички области на духовно-културния живот на човечеството. Този световен свръх индивидуален свят координира интелектуалните, емоционалните и волевите усилия на всички души, въплътени или не, на нашата планета. 
Учителят се явява като един жив център на началния съзидателен импулс в дадена епоха. Той създава около себе си духовна среда, която играе ролята на гравитационно поле, чувствително към идеите на новия космичен мироглед. В този център се намират, представени в миниатюр, всички социални сили, чрез които Учителят работи. В това именно експериментално поле се изработват методите, посредством които ще бъдат създадени формите на висш живот върху земята. Ние считаме, че по протежение на безкрайната космична спирала, пътят на живота се отваря към истинската светлина. 
В следващите страници ще ви говорим за новата космична концепция за света. Често ще припомняме трите свята, върху които се базира тази нова концепция. 

Първият от тях Учителят го нарича Есенциален свят. Той е свят на Принципи: Любов, Мъдрост и Истина. 

Вторият е наречен Субстанциален свят. Там се формулират Законите. 

Третият е Материалният свят - на формите и на физичните явления. 

Тази концепция за света съдържа своя космична структура, изразена в Космичната Стълба на Реалността: „Тя разбулва мистерията на непознаваемото, извън обсега на сетивата". Тя притежава също така свое гносеологично съдържание. 
Според него, Сътворението не се ограничава само в материалния свят. Освен него (с трите му измерения) съществуват висши светове, чийто измерения надвишават първите. Природата е израз на Света на Принципите, които, чрез Законите на живота, създават формите на предметите и явленията. 
Човекът не е достигнал още до своята висша изява. Пред него се разкрива безкраен път на усъвършенстване. Постепенно, той ще открива способностите, заложени в него. 
Новата раса - Шестата, която ще наследи нашата - ще открие Пътя на Ученика; Пътят, който води човешката душа към Истината. 
В това изложение тези въпроси ще бъдат разгледани като съставящи 
Космичния мироглед и висшата идея за СВОБОДАТА. 

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Схващането за свободата като идеал на човешкия дух, бе развито не само в областите на мистичното и на литературата, но също и в сферата на социалния живот на народите. Няма да се спираме на различните формулировки на този проблем. Само ще се опитаме да ги осветлим като необходими етапи в еволюцията на човешкото съзнание през течение на вековете. 
Учителят ни учи, че Свободата е израз и резултат на Истината. Истината е хармония, магично равновесие между двата принципа: Любовта и Мъдростта. 
Какво означава това? 
Трите фундаментални принципа на Универса - Любов, Мъдрост, Истина - са директно свързани с 3-те координати на човешката психика. Според модерната психология, човешката душа е психичен ансамбъл на емоционалното, интелектуалното и волевото съзнания на човека. Любовта като принцип се отнася към емоционалното съзнание или, както казва Учителят, към сърцето на Човека. 
Различните религии в историята на човечеството са Школи, създадени с цел усъвършенстване на сетивното съзнание на Човека. Ученията на тези религии са въздействали върху моралната природа на индивидите, обществата и народите. Те са събудили качества и добродетели, намиращи се в латентно състояние, дълбоко зарити в човешката природа. 
Религията като институция е изиграла своята роля, нейните методи и догми нямат вече никакво основание за съществуване. Нещастията и изпитанията, през които Човек е преминал, са събудили моралните му качества и са оформили неговата емоционална природа. 
Човешката душа не се нуждае повече от посредници. Тя трябва да установи директен контакт с духовно-мистичния свят, който е свързан с Принципа на Любовта. За възникване на тази интимна връзка с мистичния свят, догмите и йерархиите на религията съвсем не са необходими. 
Учителят ни дава най-точната дефиниция на понятието Мистика. Мистиката е един обект, към който се стреми човешката душа: това е Чистотата. Чистотата открива пътя. който води към Висшия Космичен Център, вечното отечество, от където води началото си човешката душа. Чистотата, като съвършен израз на чувствителната природа на човешката душа, е едно от най-важните условия за придобиване на Свободата. 
Втората координата на човешката психика е интелектуалното съзнание. Тази втора същност на духовната природа на човека е свързана с Обективния Свят, изследван от човешкия интелект. През течение на вековете, различни Школи и Университети са били центрове, необходими за събуждане и усъвършенстване на интелектуалните човешки способности. Интелектът ще доведе Човека пред прага на Мъдростта. 
Третата координата на човешката психика е волевото съзнание. То е тази динамична същност, в която се крият творческите сили, с помощта на които се реализират идеите и инициативите в духовния, културен и материален живот на народите. Огнището, в което се каляват тези волеви сили, е материалният свят, в който е потопен социалният и политическият живот на народите. Волевият свят е пряко свързан със социалния живот. 
В наше време, когато Бялата раса е стигнала до известна граница на развитието си, човечеството изживява последните години от тъмния период на Кали Юга*. 

* Кали Юга е време на упадък - най-низшият етап на епохата. 

Човечеството е преминало през многобройни войни и революции. Сега то трябва да извърви пътя под знака на търпението, себевладеенето и постоянството, за да бъде доведено до прага на СВОБОДАТА, която се разкрива от принципа на ИСТИНАТА. 
Свободата, като краен израз на Истината, е свързана с други три важни съвременни проблеми. Те са поставени пред човечеството, за да намери то нов метод за тяхното разрешение. 

Първият - Безсмъртието на душата. 

Вторият - Законът за Причините и Последствията, наричан от древните Закон за Наградата или Карма. 

Третият - международната политическа, социална и икономическа кризи. 

В светлината на тези три принципа - ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА, пряко свързани с психиката на човека - ще изучаваме Космичния мироглед. 
Тези жизнени проблеми, които човечеството трябва да разреши, не могат да се изчерпят в космичната им цялост. Човешката мисъл ще открие нов път в непрекъснатата и безкрайна космична спирала на човешката еволюция. 
Нашата малка планета е само един етап в Слънчевата система. И нашата слънчева система е подготвителен период за влизане на човешката душа във висшите области на Космоса. Ето защо Учителят казва: 
„Животът е една загадка. Дори съществуването на Великите Посветени си остава тайна. Това е НЕПОЗНАТОТО'."


(следва)

Д-р Методи Константинов

Няма коментари:

Публикуване на коментар